دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1393، صفحه 1-182 

مقاله علمی پژوهشی

1. تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان

صفحه 1-28

10.7508/ijcr.2014.25.001

صمد علی پور؛ وحید قاسمی؛ سید احمد میرمحمد تبار