نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه تهران،

2 استاد گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،

چکیده

هدف از نگارش این مقاله شناخت و ارزیابی منطق مدیریتی حاکم بر تولید محتوا در مجله‌های علمی عمومی ایرانی است. تولید دانش در این حوزه کمک خواهد کرد تا درک روشنی از چرایی و چگونگی تولید متون علمی عمومی در ایران به دست آوریم. برای دست‌یابی به این شناخت، این مقاله بر نحوه کاربرد زبان در ساده‌سازی علم تمرکز کرده و بین کاربرد قابلیت‌های زبان در این مجله‌ها و منطق مدیریتی حاکم بر آنها رابطه منطقی برقرار کرده است. اهمیت این پژوهش در آن است که این مجله‌ها حدود صد سال است که در ایران فعالند ولی تاکنون مدیریت انتقال پیام‌های علمی در این مجله‌ها مورد پژوهش قرار نگرفته است. برای انجام این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است که شامل سه روش تحلیل محتوا، مصاحبه و پیمایش از طریق پرسشنامه می‌باشد. جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق شامل اشخاص و مجلات هستند که به طور تصادفی نمونه‌گیری شده‌اند. البته با توجه به فقدان فهرست مجله‌های علمی عمومی ایرانی، ابتدا این فهرست را تهیه کردیم و سپس بر آن اساس واحد تحلیل مشخص شد و نمونه‌گیری تصادفی بر این مبنا انجام شد. برخی نتایج این پژوهش علاوه بر این‌که نشان می‌دهند مجلات علمی در ایران از روش‌های ساده‌ کردن و جذاب کردن علم در تلفیق با نظرات خوانندگان استفاده کرده‌اند، همین نتایج آشکار می‌سازند که منطق مدیریتی حاکم بر تولید محتوا در مجله‌های علمی عمومی ایرانی، بر اساس مؤلفه‌های فرهنگی ـ اطلاع‌رسانی تنظیم شده است. در عین حال و بر اساس نتایج به دست آمده، مقاله مدعی است که منطق تجارت ـ آموزش، منطق مناسب‌تری برای مدیریت این مجله‌ها است. 

کلیدواژه‌ها

Anonymous (2011), What is informational Text?, Retrieved from: http://umaine.edu/edhd/professionals/maine-early-litearcy-site-mels/correll-book-award/what-is-informational-text/ 
Anonymous (2013), http://www.myessaywriter.com/Illustration_essay.html, Retrieved on: (2013/13/01)
Battifoglia, E (2004), Popularized Science Communication Modes in Italian Popular Science Magazines (1788-2002), Journal of Science Communication, Vol. 3, No.1, pp. 1 – 18.
Brown, H (1986), the Wisdom of Science – its Relevance to Culture and Religion. Cambridge. Cambridge University Press.
Coffey, A.J (2008), the Case for Audience Isolation: Language and Culture as Predictors of Advertiser Investment. The International Journal on Media Management, Vol. 10, No. 2.
Collins, HM (2011), Language and Practice. Social Studies of Science, Vol. 41, No.2, pp. 271-300.
Collins, HM and Evans, R (2007). Rethinking expertise. Chicago: University of Chicago Press.
Dutt, B. D. and K. C. Garg (2000), an Overview of Science and Technology Coverage in Indian English-language Dailies. Public Understanding of Science, vol. 9, no.2, pp. 123 - 140.
Illustration and writing symposium (2013), http://illustrationresearch.co.uk/secondsymposium/, retrieved on: (2013/13/01)
Laugksch, R. C. (1999), Scientific Literacy: a Conceptual Overview. Science Education, vol. 84, no. 1, pp.71-94.
Melborn high school (2013), what are the Four Forms of Writing? Retrieved from http://resources.mhs.vic.edu.au/creating/Future/pages/stylewrite.htm (2013/13/01)
Melborne high school (2013), Writing Styles and Forms, Retrieved from: http://resources.mhs.vic.edu.au/creating/Future/pages/stylewrite.htm, (2013/13/01)
Metcalfe, J. and G. Toss, (1995), Science Journalism in Australia. Public Understanding of Science, vol. 4, No. 4. pp. 411 – 428.
Nelkin, D (1990), Selling Science. Physics today, no.43, November, pp. 41 - 46.
Raza , G (2009), Introduction : Mapping Public Understanding of Science. Science, Technology & Society, vol.14, no.2, pp. 211 - 219.
Raza. G.; Singh, S. and B. Dutt (2002), Public, Science and Cultural Distance. Science Communications, vol. 23, no.3, pp.293 – 309.
Sharma, A (2011), what is the Role of Mass Media in Providing Education? Retrieved from: http://www.preservearticles.com/201102244170/what-is-the-role-of-mass-media-in-providing-education.html.
CAPTCHA Image