نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22035/jicr.2020.2593.3015

چکیده

آداب و آیین های مردم استان گیلان، جزء هویت و میراث ناملموس آنها می باشد که در این مقاله می توان آنها را در دو حوزه ی سوگواری و بزم بررسی کرد. منسوجات همواره می تواند کاربردهای متفاوتی در این آیین ها داشته باشد. از آنجایی که جامعه ی امروز کمتر پذیرای حضور و تداوم آیینها است و به تبع آن کارکرد منسوجات نیز در این گونه آیین ها در معرض آسیب می‌باشد، 1480 اثر در فهرست میراث ناملموس ثبت شده که 55 اثر از آن مربوط به گیلان می باشد. هفت مورد از آیین های ثبت شده که منسوجات در آنها کاربرد دارد، به عنوان جامعه آماری پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفته است. سه مورد از آنها در حوزه ی آیین های سوگواری و چهار مورد در حوزه ی آیین های بزم می باشد. این پژوهش در پی پاسخ به چگونگی کارکرد منسوجات در آیین های سوگواری و بزم ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی ناملموس استان گیلان می باشد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا نوع منسوجات، رنگ، کاربرد، هدف و نحوه استفاده از منسوجات به عنوان متغیرهای پژوهش تعیین شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که منسوجات در آیین های سوگواری برای حاجت گرفتن و به عنوان پوشش، استفاده می شود. همچنین از منسوجات در آیین های بزم به شکل های مختلف استفاده می شود؛ برای گدایی آیینی، وجه تمایز، پوشش، یادآوری، پیشکش، خبررسانی، مانع بدخواهی، به مراد رسیدن، هدیه، تزیین، محل نگهداری چیزی و همچنین به عنوان پاداش.

کلیدواژه‌ها

موضوعات