نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت شناسی اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دکترای بررسی مسائل اجتماعی ایران، گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر

10.22035/jicr.2021.434

چکیده

در این تحقیق، نگرش جمعیت شناختی برپایه مؤلفه های پنچگانه شامل ترجیحات فرزندآوری، نگرش به سیاست افزایش جمعیت، سن ازدواج دختران، طلاق و مهاجرت مورد سنجش قرار گرفته اند و براساس یک رویکرد فرهنگی اجتماعی، تفاوتهای جنسیتی مرتبط با این مؤلفه های پنچگانه بررسی شده اند.. بطور دقیقتر ، این تحقیق درنظر دارد تا در گام اول نشان دهد که آیا اساسا دو جنس مردان و زنان دارای نگرشهای جمعیت شناختی متفاوت یا مشابه هستند؟ در گام دوم نیز مشخص می گردد که آیا رویکردهای جمعیت شناختی افراد اساسا تحت تاثیر نگرش جنسیتی آنهاست؟ و بالاخره، هدف عمده در گام سوم این است تا بر پایه یک بررسی تطبیقی نشان داده شود که میزان و شکل تاثیرگذاری همزمان دو متغیر جنس و نگرش جنسیتی افراد بر روی رویکردهای جمعیت شناختی آنان چگونه است؟ در مجموع، نتایج این تحقیق را می توان در چارچوب و تایید نظریه اندیشمندان معاصر تئوری جنسیت تلقی کرد بدین معناکه تحقیقات و مطالعاتی که صرفا محدود به بررسی تفاوتها بین دو جنس مردان و زنان هستند، فقط بخشهای اندکی از واقعیات را نمایان می سازند و شناخت بهتر و بررسی دقیقتر ملاحظات جنسیتی مرتبط با رویکرهای جمعیت شناختی افراد نه تنها مستلزم این است که نگرش جنسیتی این مردان و زنان کانون توجه قرار گیرد، بلکه باید تاثیرگذاری همزمان متغیر های جنس مردان و زنان و نگرش جنسیتی آنان بطور تطبیقی نیز موردمطالعه واقع شوند.

واژه های کلیدی: تحلیل فرهنگی اجتماعی، تفاوت جنسیتی، نگرش جمعیت شناختی، جنس، مردان و زنان، نگرش جنسیتی، ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات