نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22035/jicr.2021.441

چکیده

در جامعه اقلیت، فرهنگ به نسبت بیشتری قابل‌لمس است و فرد را در جامعه‌ای بزرگ‌تر قابل شناسایی می‌کند. تاکنون، در مبحث سبک زندگی ارامنه و پرداختن به آنها، مطالعات محدودی به انجام رسیده است. تحقیق حاضر بر این اصل استوار است که یکی از ارکان اصلی کیفیت مسکن، ارتباط خانه با فرهنگی است که فرد در آن زندگی می‌کند. بالا بردن کیفیت مسکنی که گروهی از افراد جامعه -که خصوصیات مشترکی دارند- در آن زندگی می‌کنند، مستلزم افزایش هم‌خوانی فرهنگی و زیستی در خانه می‌باشد. هدف از این پژوهش، شناخت تأثیرات سبک زندگی و مسکن و متعاقباً تأثیرات سبک زندگی جمعی و فردی ارامنه بر محله، ساختار کالبدی خانه، چیدمان داخلی و نحوه استفاده از فضاهای آن است. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش با روش ترکیبی، نمونه‌های مطالعاتی تحلیل شده‌اند. همچنین در بخش کیفی تحقیق، مطالعات در مورد ساکنان و زندگی روزمره آنها در خانه و بیرون از آن، مولفه‌های تأثیرگذار بر شیوه زندگی از طریق مصاحبه‌های کوتاه انجام شده‌است. برای اعتبار بخشیدن به مطالعات میدانی صورت گرفته، تجزیه و تحلیل نحو فضا، روابط و سیستم‌های فضایی در خانه‌های ارامنه با استفاده از نرم‌افزار Depthmap صورت گرفته است. با تحلیل‌های انجام شده نتایجی به‌دست‌‌آمده است که نشان می‌دهند افراد با توجه به شیوه زندگی خود، فعالیت‌هایی را در طول روز، هفته، ماه و سال انجام می‌دهند که به صورت عملکردی خاص در فضایی مشخص از خانه منعکس می‌شود و در نهایت فضاهایی وجود دارد که با توجه به فعالیت‌های ارامنه از اهمیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات