نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس راهبری سازمان برنامه و بودجه

2 هیات علمی دانشگاه ایلام

10.22035/jicr.2022.2729.3121

چکیده

بی‌تفاوتی، کنشی منفعلانه است که در آن، افراد از مشارکت فعال و انجام کنش‌های دگرخواهانه اجتناب ورزیده و نسبت به مسائل جامعه بی‌اعتنا می‌شوند. هدف از انجام این مطالعه، واکاوی پدیده‌ی بی‌تفاوتی اجتماعی در استان ایلام و یافتن زمینه‌ها و پیامدهای آن است. پژوهش حاضر با روش کیفی، مبتنی بر رهیافت نظریه‌ی زمینه‌ای و با بهره‌مندی از راهبردهای نمونه‌گیری هدفمند (نمونه‌گیری نظری) انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با 28 نفر اخذ گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از پارادایم کدگذاری استراوس و کوربین در سه مرحه کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که: غفلت از نقش ‏شهروندان- نوع ساختار ‏سیاسی‏- توقعات فزاینده - فردگرایی‏ خودخواهانه -زوال وفاداری ‏جمعی – بده‌بستان اجتماعی – نابرابری‌های ‏اجتماعی اقتصادی و انباشتگی فقر و فلاکت به عنوان شرایط علّی، تنبلی اجتماعی - ضعف در ابراز وجود- اقتصادزدگی فرهنگ- شکاف قانونی- نارسایی نظام تربیتی- آشفتگی سنت- خویشاوندگرایی- کم‌کارایی تشکل‌های مدنی و انزواگرایی به عنوان شرایط زمینه‌ای، ناکارآمدی دولت- هیستری اجتماعی و کژکارکردی رسانه-ها به عنوان شرایط مداخله‌گر مشخص شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، "بی‌سازمانی اجتماعی" به عنوان هسته‌ی اصلی پژوهش به دست آمد که حاصل شرایط علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات