نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

تلفن همراه، امکان برقراری نوعی ارتباط همه‌زمانی و همه‌جایی را برای افراد امکان‌پذیر ساخته و از این رو، بیش از دیگر رسانه‌ها، عرصۀ ارتباطات بین‌فردی را دگرگون کرده است. ارزانی، سهولت ارتباط و رفع محدودیت‌های ارتباطات چهره به چهره، از جمله کارکردهای مهم پیام کوتاه است. بررسی محتوای پیام‌های کوتاه مبادله شده می‌تواند ذهنیت ارتباطی در ارتباطات بین‌فردی بردارد. مقالۀ حاضر می‌کوشد با تحلیل محتوای پیام‌های کوتاه مبادله شده میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران، به بخشی از ذهنیت ارتباطی دانشجویان پی ببرد. به این منظور 2651 پیام کوتاه ارسال شده به 80 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه‌های تهران که هر کدام 30 پیام دریافتی آخر خود را در پرسشنامه نوشته اند و اطلاعات آن را ذکر کرده اند، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش‌های اصلی این مقاله از قرار زیر است: پیام ها بیشتر بین افراد و کدام یک از منسوبانشان رد و بدل می‌شود؟ چه محتوایی و با چه فراوانی‌ ای توسط دانشجویان دریافت شده است؟ بیشترین پیام‎ها در چه ساعتی ارسال و دریافت شده اند؟ آیا رابطه ای بین جنسیت افراد و محتوای پیام های دریافتی‌شان وجود دارد ؟ آیا رابطه‌ای بین وضعیت تأهل افراد و محتوای دریافتی و ارسالی آنان وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها

1. Daniel‚ R& Stephen‚ L & Frederick‚ F. (1381[2002 A. D]) Tahlil-e Paymh-ye
Ertebti (Persian Translation of Analyzing Media Messages) ‚ Translated by Mahindoxt-e
Alavi Borojerdi‚ Tehran: Entešrt-e Soroš.
2. Fernback‚ J. (2003) “Legends on the net: an examination of computer-mediated
Communication as a locus of oral culture”‚ in New Media & Society‚ Vol5 (1) :29-
45.
3. Goggin‚ G. (2006) Cell Phone Culture: Mobile technology in everyday life‚ London
and New York: Routledge.
4. Juluri‚ V. (2002) “Music Television and the Invention of Youth Culture in India”‚
Television and New Media‚ Vol. 3 (4) ‚ pp. 367-386.
5. Kosari‚ M. (1385 [2006 A. D]) Nazariyeh-ye Ânomi-ye Ejtemi (Persian translation
of Theories of Social Anomia) ‚ Tehran: Našr-e Salmn.
6. Littlejohn‚ S‚ W. & Foss‚ Karen‚ A. (2005) Theories of Human Communication‚ 8th
ed. ‚ Canada: Thomson Wadsworth.
7. Nilan‚ P & Feixa‚ C. (2006) Global Youth: Hybrid identities‚ plural worlds‚ London and
New York: Routledge.
8. Wood‚ Julia T. & Duck‚ S. (2006) Composing Relationships: Communication in
Everyday Life‚ Canada: Thomson Wadsworth.
9. Wood‚ Julia T. (2007) Interpersonal Communication: Everyday Encounters‚ USA‚
Belmont‚ CA: Thomson Wadsworth.
CAPTCHA Image