دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-191 
1. تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون

صفحه 1-22

10.7508/ijcr.2008.02.001

اعظم راودراد؛ مهدی منتظرقائم؛ پریسا سرکاراتی


7. جوانان و مصرف توریسم

صفحه 159-191

10.7508/ijcr.2008.02.007

عبدالحسین کلانتری؛ محمد فرهادی