تبیین رابطة انگیزش و خلاقیت با توجه به تفاوت‌های فرهنگی

محبوبه البرزی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 29-49

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.25.002

چکیده
  در تعاریف و رویکردهای مختلف به خلاقیت، انگیزش، جایگاه و اهمیت به سزایی دارد. این مقاله بر مبنای دیدگاه روان‌شناسان اجتماعی خلاقیت، نقش تفاوت‌های فرهنگی را در تفکر خلاق بر اساس انگیزش بررسی کرده است. بدین منظور پژوهش به بررسی نقش انگیزش بر خلاقیت و نقش فرهنگ بر خلاقیت با توجه به تفاوت‌های فرهنگی می‌پردازد. پژوهش حاضر در پارادایم ...  بیشتر