زی طلبگی: از منش تا سبک زندگی انسان حوزوی

جبار رحمانی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 113-142

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.22.005

چکیده
  نهاد حوزه علمیه یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی است. این نهاد در گذشته متولی آموزش در معنای عام آن بود، اما با تحولات دوران مدرن در جامعه اسلامی ایران، نهاد حوزه به نهاد دینی تقلیل پیدا کرد. از گذشته در حوزه های علمیه برای تربیت طلاب و آداب طلبگی، مجموعه ای از آموزه ها با عنوان زی طلبگی مدنظر بوده است و کتبی برای ...  بیشتر