تاثیر تماشای انیمیشن های مذهبی ایرانی بر رفتار دینی نوجوانان (مطالعه موردی: هشت مدرسه راهنمایی و دبیرستان منطقه دو آموزش وپرورش شهر تهران)

سید مجتبی رضوی طوسی؛ صهبا صمدی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.21.005

چکیده
    گروهی از مخاطبان پروپاقرص تولیدات رسانه، نوجوانان هستند که با توجه به مقطع سنی حساسشان، دیدی نقادانه و موشکافانه به مفاهیم دینی دارند. از همین رهگذر، نباید از نقش تولیدات تلویزیون به مثابه ابزاری برای اطلاع رسانی با هدف تاثیر و تقویت رفتار و نگرش مذهبی نوجوانان، غافل شد؛ لذا با بهره گیری از محیط مستعد مدارس در گردهم آوردن مخاطبان ...  بیشتر