آسیب‌شناسی مخاطب‌پنداری، در حوز‌ه رسانه‌ها، جهانی‌شدن و عصر پس از دهکده جهانی

مهدی محسنیان راد

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 79-113

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2008.03.004

چکیده
  مقاله ابتدا به سیر تحول «نقش‌پنداری» از انسان‌های مقابل رسانه‌ها پرداخته و تفاوت هر یک از آنها را نشان داده است؛ تفاوتی که در منابع علوم ارتباطات، به ترتیب تاریخی، با اصطلاحاتی همچون مخاطب، گیرنده ، مصرف‌کننده و اخیراً، ارتباط‌گیر معرفی می‌شده است. و بر این نکته تأکید شده که تغییر تصور «انسان مقابل رسانه‌ها» از موجودی ...  بیشتر