تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی
نقش سنت‌های فرهنگی در معیشت پایدار روستایی؛ مورد مطالعه، شهرستان اردبیل

وکیل حیدری ساربان؛ وحید خاجوی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 137-169

https://doi.org/10.22035/jicr.2020.1792.2400

چکیده
  امروزه زیرساخت توسعهٔ ملی را توسعهٔ روستایی شکل داده و توجه به اقتصاد و پایداری معیشت روستا به‌طور روزافزونی احساس می‌­شود. مطالعات نشان می­‌دهد که مفهوم سنت­‌های فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنی‌­داری دارد. براین‌اساس، هدف این مقاله بررسی نقش سنت­‌های فرهنگی در معیشت پایدار روستایی است. روش استفاده شده توصیفی‌ـ‌تحلیلی ...  بیشتر