نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

جامعه ایران مانند هر جامعه بزرگ دیگری ترکیبی از نیروهای اجتماعی مختلف است که زیستن آن‌ها در یک جامعه منوط به حفظ حداقلی از فضای اشتراک است؛ ازاین‌رو، ایماژی که نیروهای اصلی اجتماعی جامعه از رقیب خود عرضه می‌کنند، دارای اهمیت است، زیرا این تصور از دیگری، چشم‌اندازها و چالش‌های تفاهم در کشور را مشخص می‌کند. این مقاله با بهره‌مندی از نظریه‌های باختین و باومن به فهمِ دیگری در سیاست ایران ـ‌با محوریت فضای مجازی‌ـ میان دو جریان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی پرداخته است.این مقاله از روش تحلیل مضمون استفاده می‌کند و گزیده‌ای از وبگاه‌های دو جناح را برای تحلیل انتخاب می‌کند. این مقاله تصور از «خود» و «دیگری» نزد اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان را با توجه به آنچه آن‌ها در وبگاه‌‌هایشان از «خود» و «دیگری» بازنمایی کرده‌اند، بررسی می‌کند. سرانجام، براساس مضمون‌هایی که از وبگاه‌های دو جناح یادشده استخراج شد، تصور آن‌ها از هم نه برمبنای «فهم دیگری»، بلکه برمبنای «تحمل دیگری» بازنمایی شده است.

کلیدواژه‌ها

چگونه به این مقاله استناد دهیم:
شالچی، وحید؛ و رحیمی، سرکو (1396). فهم دیگری در فضای مجازی؛ مطالعه دو جناح سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10(4)، 116-89.   doi: 10.22631/jicr.2018.921.1775
 
 
CAPTCHA Image