نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه شهیدبهشتی تهران و مدرس مرکز آموزش عالی جهرم

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هویت دینی به‌دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریباً مهمترین بُعد هویت است که نقش بسیار تعیین‌کنندهای در هویت‌یابی افراد یک جامعه بازی میکند. میتوان ادعا داشت تقویت این بُعد از هویت موجب دوام و قوام سایر ابعاد آن شود و از ‌سوی دیگر، چالش در این حوزه می تواند زمینه‌ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. این ادعا در جوامعی که دین رکن اساسی اداره آن را مشخص میکند، کاملاً صادق است. مقاله حاضر که نتیجه پژوهشی تجربی در این زمینه است، به دنبال بررسی میزان احساس تعلق به هویت دینی و عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماری این تحقیق، دانش آموزان مقطع سال سوم متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز هستند که نمونهای 400 نفره شامل دختران و پسران مورد مطالعه را دربر میگیرند. نتایج نشان داده 88 درصد دانش آموزان دارای هویت دینی قوی هستند و تنها 4 درصد پاسخگویان، در این حوزه دارای مشکل یا بحران هستند.

کلیدواژه‌ها

Âlam, A. (1377 [1998 A.D]) Bonyâdhâ-ye Elm-e Siyâsat (Persian Translation of The
Basics of Politic Science), Tehran: Našr-e Nay.
Ašrafi, A. (1377 [1998 A.D]) Bihoviyati-ye Ejtemâi va Gerâyešh be-h Qarb (Persian
Translation of Social Identity-Crisis and Tendency to West), M.A. Thesis, Tarbiyat
Modares University.
Burke, P. (1991) “Identity Processes and Social Stress”, in American Sociological
Review, Vol. 59 (9): 836-849.
Dehširi, M. (1380 [2001 A.D]) “Jahâni Šodan va Hoviyat-e Meli” (Persian Translation of
Globalization and National Identity), in Faslnâme-h Motâleât-e Meli, Vol.2 (4): 5- 27.
Durkheim, E. (1369 [1990 A.D]) Darbâre-h Taqsim-e Kâr-e Ejtemâi (Persian
Translation of Division of Social Labor), Translated by Bâqer Parhâm, Tehran:
Ketâbsarâ-ye Bâbol.
_______ (1376 [1997 A.D] Qavâed va Raveš-e Jâmeešenâsi (Persian Translation of
The Rule and Method of Sociology), Translated by Ali Mohammad Kârdân, Tehran:
University of Tehran.
Godarzi, H. (1387 [2008 A.D]) “Kârkerd-e Hoviyatbaxš-e Šiie-h dar Dore-h
Safaviye-h” (Persian Translation of Role of Shiite in Identity- building: Safavid
Era), in Faslnâme-h Motâleât-e Meli, Vol. 9 (4): 45-72.
Hâjiâyni, E. (1379 [2000 A.D]) Thalil-e Jâmeešenâxti-ye Hoviyat-e Meli dar Iran"
(Persian Translation of Sociological Analysis of National Identity in Iran), in
Faslnâme-h Motâleât-e Meli, Vol. 2(5): 193-228.
Heise David, R. (1998) “Conditions for Empathic Solidarity”, in P. Doreian and T.
Fararo, The Problem of Solidarity, Theories and Models, Amsterdam: Gordon and
Breach publishers.
Jenkins, R. (1381 [2002 A.D]) Hoviyat-e Ejtemâi (Persian Translation of Social
Identity), Translated by Toraj Yâr Ahmadi, Tehran: Našr-e Širâze-h.
Mojtahed Zâde-h, P. (1376 [1997 A.D]) “Joqrâfiyâ va Siyâsat dar Farâyandi Novin”
(Persian Translation of Geography and Politic in New Process), Majale-h
Dâneškade-h Hoqoq va Olum-e Siyâsi-ye Tehran, Vol,-(-): 24-48.
Montazer Qâem, M. (1377 [1998 A.D]) “Rasânehâ-ye Jamii va Hoviyat” (Persian
Translation of Mass Media and Identity), in Faslnâme-h Motâleât-e Meli, Vol.2
(4): 45-76.
Turner, C. & Haslem, S. (2001) Social Identity, Organization and Leadership, London:
Lawrence Erlbaum Association’s Publishers.
Strikers, S. Burke, P. (2000) “The Past, Present and Future of Social Identity Theory”,
in Social Psychology Quarterly, Vol. 63(4): 284-297.
اشرفی، ا. (1377) بیهویتی اجتماعی وگرایش به غرب» بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی (رپ و هویمتال) در تهران،پایان نامه جنکیتز، ر. (1381) هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه حاجیانی، الف. (1379) «تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه» فصلنامه مطالعات ملی 2 (5), 228-193 دورکیم، الف. (1369) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: کتابسرای بابل. ______ (1369) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: کتابسرای بابل. _____ (1376) قواعد و روش جامعهشناسی، ترجمه علیمحمد کاردان، تهران: دانشگاه تهران. دهشیری، م. (1380) «جهانی شدن و هویت ملی» فصلنامه مطالعات ملی 2 (4), 27-5 عالم، ع. (1377) بنیادهای علم سیاست، چاپ چهارم، تهران: نشر نی. گودرزی، ح. (1387) «کارکرد هویت‌بخش مذهب شیعه در دوره صفویه»، فصلنامه مطالعات ملی 9 (4), 72-45 مجتهدزاده، پ. (1376) «جغرافیا و سیاست در فرآیندی نوین» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی , 48-24 منتظرقائم، م. (1377) «رسانه‌های جمعی و هویت» فصلنامه مطالعات ملی 2 (4), 76-45 Burke, P. (1991) “Identity Processes and Social Stress”, American Sociological Review, Vol.59 ((9)), 849-836
Heise David, R. (1998) “Conditions for Empathic Solidarity” The Problem of Solidarity, Theories and Models, Amsterdam: Gordon and Breach publishers. Strikers, S. & Burke, P. (2000) “The Past, Present and Future of Social Identity Theory”, Social Pychology Qurterly, Vol. 63 ((4)), 297-284 Turner, C. & Haslem, S. (2001) Social Identity, Organization and Leadership, London: Lawrence Erlbaum Association’s Publishers.
CAPTCHA Image