اهداف

فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، فصلنامه‌ای علمی و پژوهشی است که در حوزه مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی فرهنگی فعالیت می‌‌کند. این فصلنامه با هدف کمک به گسترش شناخت از فرهنگ جامعه ایرانی و تحولات آن توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتشار می‌یابد. با توجه به چرخش فرهنگی در حوزه معرفت‌شناسی و علوم اجتماعی، این فصلنامه تلاش می‌کند در حوزه تولید علم در کشور خلاء‌های موجود را برطرف کند.

 

چشم‌انداز

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران مقاله‌هایی را در حوزه تحقیقات فرهنگی ایران جهت بررسی و ورود به فرایند داوری می‌پذیرد. برخی موضوعات قابل پذیرش شامل موارد زیر می‌باشد:

 

مسائل فرهنگی ایران

1. هنجارهای فرهنگی؛

2. بی‌ثباتی فرهنگی و چندرگه‌ای شدن فرهنگ‌ها؛

3. اینترنت و شکل‌گیری لایه‌های جدید فرهنگی؛

4. غریب شدن فرهنگ بومی در میان فرهنگ­های وارداتی؛

5. ناهنجاری‌های فرهنگی؛

6. هویت ملی و فرهنگ؛

7. تأخر و گمگشتگی فرهنگی؛

8. تعامل و انتقال فرهنگ؛

9. الگوهای پویایی فرهنگ بومی؛

10. فرهنگ و اقوام؛

11. فرهنگ و نمادهای فرهنگی (کتاب، موسیقی، سینما، مطبوعات، ماهواره، نقاشی و ...)؛

12. لغزش‌های اجتماعی و فرهنگی؛

13. فرهنگ و رقابت (چشم و هم‌چشمی)؛

14. فرهنگ و خلاء فرهنگی؛

15. فرهنگ و احساس کهتری یا عقده‌های حقارت؛

16. فرهنگ و معارضان فرهنگی؛

 

فرهنگ و آئین‌های دینی ایران

1. فرهنگ و مراسم مذهبی؛

2. سبک عزاداری‌ها و فرهنگ ایران؛

3. فرهنگ و آئین‌های عاشورایی؛

4. فرهنگ و تعزیه؛

5. فرهنگ و موسیقی مذهبی؛

6. فرهنگ و عزاداری؛

7. فرهنگ و اعیاد مذهبی؛

8. فرهنگ و مرثیه‌خوانی؛

9. فرهنگ و جریان‌شناسی آئین‌های مذهبی؛

10. فرهنگ و آسیب‌شناسی مراسم مذهبی؛

11. فرهنگ و شعائر مذهبی؛

12. فرهنگ دینی و ملی ایران؛

13. فرهنگ و مکان مراسم آئین‌های دینی مذهبی؛

14. فرهنگ و زمان مراسم آئین‌های دینی مذهبی؛

15. فرهنگ و ادبیات آئین‌های دینی و مذهبی؛

16. فرهنگ و عناصر رایج در آئین‌های دینی و مذهبی؛

17. فرهنگ و کارکردهای مراسم دینی و مذهبی در ایران؛

18. زنان و آئین‌های دینی و مذهبی در ایران؛

19. فرهنگ در تمدن ایران باستان؛

20. فرهنگ در تمدن اسلام؛ فرهنگ در تمدن ایران اسلامی

 

فرهنگ، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

1. خانواده و شبکه ای شدن ارتباطات خانواده

2. شبکه های اجتماعی و توسعه اخبار دروغ

3. شبکه های اجتماعی و اختلال و توسعه ارتباطات بین فرهنگی

4. روابط فردی، اعتماد و فضای مجازی

5. فضای مجازی و ظهور فرهنگ ها و خرده فرهنگ های جدید

6. فضای مجازی و دو رگه ای شدن و نامعین شدن هویت ها

7. شبکه های اجتماعی و توسعه جرائم اجتماعی

8. ارزش های اجتماعی و شبکه های اجتماعی

 

آموزش عالی و فرهنگ

1. فرهنگ و دانشگاه ایرانی؛

2. سیاستگذاری فرهنگی در دانشگاه؛

3. فرهنگ‌های رسمی و غیررسمی در دانشگاه ایرانی؛

4. تحلیل فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها؛

5. دانشگاه فرهنگی؛

6. فضای کالبدی و معماری دانشگاه و فرهنگ ایران اسلامی؛

7. سبک زندگی دانشجویی و تغییرات فرهنگی؛

8. فرهنگ دانشگاهی و تعامل آنها با فرهنگ عمومی؛

9. فرهنگ علمی؛

10. اخلاق علمی؛

11. دانشگاه و تولید و بازتولید فرهنگ؛

12. دانشگاه و ارزش‌های فرهنگی؛

13. دانشگاه و فرهنگ نخبگی؛

14. تغییرات فرهنگی و دانشگاه؛

15. دانشگاه و فرهنگ توسعه و پیشرفت؛

16. دانشگاه و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی؛

17. دانشگاه و فرهنگ صرفه‌جویی، مصرف، محیط زیست و ...؛

18. خصوصی‌سازی آموزش عالی و تمایز فرهنگی؛

19. آموزش عالی برابری و نابرابری فرهنگی؛

20. بازاری‌شدن آموزش عالی و کالایی شدن علم؛

21. سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و بهره‌وری فرهنگی؛

22. عرضه و تقاضای آموزش عالی و مصرف فرهنگی علم

 

فرهنگ و پیشرفت ایران

1. فرهنگ و فرا صنعتی شدن؛

2. فرهنگ و خودکفایی در نیازهای اساسی؛

3. فرهنگ و افزایش بهره وری؛

4. فرهنگ و ارتقاء سطح سواد؛

5. فرهنگ و ارتقاء خدمات رسانی به شهروندان؛

6. فرهنگ و افزایش امید به زندگی؛

7. فرهنگ و رشد ارتباطات؛

8. فرهنگ و تحول بر اساس عناصر اصلی هویت ملی و آرمان های اساسی؛

9. توسعه و هویت فرهنگی؛

10. هویت و پایداری فرهنگی؛

11. توسعه و پیامدهای فرهنگی؛

12. توسعه و چالش‌های فرهنگی؛

13. توسعه و تغییرات ارزشی در ایران؛

14. توسعه و همزیستی فرهنگی؛

15. فرهنگ و فضای مجازی؛

16. فرهنگ و شبکه‌های اجتماعی؛

17. فرهنگ و شهر؛

18. فرهنگ جهانی‌شدن و نیازهای ملی

 

تغییرات فرهنگی؛ روندشناسی فرهنگی و آینده فرهنگی ایران

1. مؤلفه‌های مؤثر بر تغییرات فرهنگی؛

2. روندهای تغییر در فرهنگ ایران؛

3. آیندة فرهنگ جهانی در ایران؛

4. فرهنگ و دوجهانی شدن (دو فضایی شدن)؛

5. فرهنگ و ماهواره؛

6. فرهنگ و ارتباطات توریسم؛

7. فرهنگ و ارزش‌های مادی و فرامادی؛

8. بنیان‌های تغییرات فرهنگی؛

9. نشانه‌شناسی فرهنگی؛

10. فناوری و الگوهای جدید فرهنگی؛

11. فرهنگ و تغییر نگرش‌های دینی.

 

خواهشمند است به هنگام ارسال مقاله، موضوع مرتبط با مقاله خود را مطابق موارد بالا انتخاب نمایید.