در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

1. مقاله هایی که شیوه‌نامه نگارش مقاله که در بخش «راهنمای نویسندگان» درج شده است را رعایت نکردند، برای داوری ارسال نخواهد شد.

2. مقاله هایی که بیش از 9000 کلمه باشد برای داوری ارسال نخواهد شد.

3. لطفا قبل از ارسال مقاله موضوعات مرتبط با فصلنامه را ملاحظه فرمایید.

4. مقاله هایی که به لحاظ فنی و ظاهری مخدوش باشد به نویسنده برگردانده خواهد شد.

5. قبل از ارسال مقاله شناسه ارکید خود را دریافت نموده و در محل مربوطه درج نمایید. راهنمای دریافت شناسه ارکید

6. هزینه انتشار مقاله 600 هزار تومان است که بعد از پذیرش دریافت می‌شود.