نکات لازم برای مقاله‌هایی که جهت انتشار پذیرش شدند

1. مقاله مطابق «راهنمای تنظیم مقاله» در ردیف 1 جدول زیر ویرایش شود. ارجاعات درون‌متنی و فهرست منابع پایان مقاله به سبک APA و مطابق ردیف 4 و 5 تنظیم شود. 

2. چکیده تفصیلی به دو زبان فارسی و انگلیسی (هر دو در یک فایل) و به شرح دستورالعمل مندرج در ردیف 2 جدول زیر تنظیم شود. تیترهای اصلی تغییر داده نشود. ابتدا به چکیده گسترده زبان انگلیسی و در ادامه چکیده گسترده به زبان فارسی را بیاورید. 

 

ردیف عنوان PDF DOC
1 راهنمای تنظیم مقاله  PDF doc
2   دستورالعمل تهیه چکیده تفصیلی 
3   راهنمای مشابهت یابی در ایران داک  
4 راهنمای ارجاع‌دهی به سبک APA
5 راهنمای برگردان منابع فارسی به انگلیسی  

 

3. چک‌لیست را از اینجا دانلود کنید و موارد مندرج در آن را نیز در متن کنترل نمایید.