روزنامه‌نگاری همراه و پوشش خبری جنگ عراق: مطالعه موردی فاکس نیوز

یونس شکر خواه؛ فاطمه کمالی چیرانی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 155-174

https://doi.org/10.7508/ijcr.2009.05.008

چکیده
  دولت‌های آمریکا همیشه تلاش می‌کردند تا رسانه‌ها را در جهت منافع سیاسی و اقتصادی صاحبان قدرت، کنترل کنند. تحلیل های نوام چامسکی سوگیری رسانه‌های آمریکایی را به نفع منافع «اقتصاد سیاسی» و «جانبداری از اسرائیل » نشان می دهد. همچنین، پژوهش‌ها مشخص می‌کند که جهت‌گیری آمریکا در کنترل پوشش خبری، در مواقع بحرانی تشدید می‌شود. ...  بیشتر