نویسنده = نادر افقی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جامعه‌شناختی شیوه‌های تولید علم؛ تأملی در رویکردهای نوین

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 117-158

10.7508/ijcr.2011.16.005

علی ربانی خوراسگانی؛ وحید قاسمی؛ رسول ربانی؛ مهدی ادیبی سده؛ نادر افقی