مطالعات زنان
1. ملاحظات جنسیتی مرتبط با نگرشهای جمعیت شناختی در ایران

یعقوب فروتن؛ مینا شجاعی قلعه نی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.434

چکیده
  در این تحقیق، نگرش جمعیت شناختی برپایه مؤلفه های پنچگانه شامل ترجیحات فرزندآوری، نگرش به سیاست افزایش جمعیت، سن ازدواج دختران، طلاق و مهاجرت مورد سنجش قرار گرفته اند و براساس یک رویکرد فرهنگی اجتماعی، تفاوتهای جنسیتی مرتبط با این مؤلفه های پنچگانه بررسی شده اند.. بطور دقیقتر ، این تحقیق درنظر دارد تا در گام اول نشان دهد که آیا اساسا ...  بیشتر