دیرینه‌شناسی علوم انسانی در گفتار پسااستعماری

مسلم عباسی؛ مسعود آریایی نیا

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1388، ، صفحه 189-212

https://doi.org/10.7508/ijcr.2009.06.009

چکیده
  در سال 1985 گایاتری چاکراورتیاسپیواک، با انتقاد از مجامع علمی آکادمیک غرب این سؤال را مطرح کرد که «آیا شخص مغلوب می‌تواند سخن بگوید؟»، پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی علوم انسانی و هر دستگاه معرفتی است که سبب ایجاد حاشیهها شده است. گفتار پسااستعماری به‌عنوان نظری‌های انتقادی، آزادیخواه و ضداستعماری این دستگاه معرفتی را مورد ...  بیشتر