مطالعات فرهنگی
1. کارکرد منسوجات در میراث فرهنگی ناملموس استان گیلان ( مطالعه موردی: آیین های سوگواری و آیین های بزم)

اشکان رحمانی؛ ناهید شهیدی؛ ساسان سامانیان؛ سید علی اکبر سیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2593.3015

چکیده
  آداب و آیین های مردم استان گیلان، جزء هویت و میراث ناملموس آنها می باشد که در این مقاله می توان آنها را در دو حوزه ی سوگواری و بزم بررسی کرد. منسوجات همواره می تواند کاربردهای متفاوتی در این آیین ها داشته باشد. از آنجایی که جامعه ی امروز کمتر پذیرای حضور و تداوم آیینها است و به تبع آن کارکرد منسوجات نیز در این گونه آیین ها در معرض آسیب ...  بیشتر