تحولات اجتماعی - سیاسی و زبان های ملی

یحیی مدرسی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.7508/ijcr.2009.05.001

چکیده
  بازتاب تحولات اجتماعی در زبان، یکی از مباحث مورد توجه زبان شناسان اجتماعی، جامعه شناسان زبان و انسان‌شناسان زبان است. نوشتار حاضر، به بررسی پی‌آمدهای زبانی دو تحول بزرگ در دهه های اخیر، یعنی شکل‌گیری اتحادیه اروپا و فروپاشی اتحاد شوروی می پردازد. این بررسی نشان می دهد که این تحولات و پی‌آمدهای زبانی آنها به طور کلی در دو جهت متفاوت ...  بیشتر