مقایسه ذهنیت نسلی و بین‌نسلی در نسل‌های دانشگاهی پس از انقلاب اسلامی

مهران سهراب‌زاده

دوره 2، شماره 4 ، بهمن 1388، ، صفحه 263-294

https://doi.org/10.7508/ijcr.2009.08.009

چکیده
  مقایسه نسل‌های پس از انقلاب اسلامی از مباحثی است که تاکنون مورد توجه بسیاری از جامعه‌شناسان و پژوهشگران مسائل اجتماعی ایران قرار گرفته است. در این میان پاره‌ای از متفکران جامعه‌شناسی قائل به انشقاق و شکاف نسل‌ها هستند و عده‌ای نیز به وجود تفاوت‌های جزئی باور داشته و با طبیعی قلمداد کردن تفاوت‌های میان نسل‌ها، نگرش متفاوتی را ...  بیشتر