1. مخاطبان منفعل یا افراد گزینشگر آن سوی رسانه‌ها؟ کنکاشی تطبیقی در متون و نظریه‌های ارتباطی

مهدی محسنیان راد؛ امیر عبدالرضا سپنجی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2011.13.002

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی و شناخت ویژگی‌ها و ماهیت عمومی «افراد آن سوی رسانه‌ها» می‌پردازد و آن را در کشورهای درحال‌توسعه با اصطلاح «مخاطب‌پنداری» توصیف می‌کند. در مقدمه این مقاله به این نکته اشاره شده که هرچه تصویر ذهنی سیاست‌گذاران و مدیران عرصه‌های رسانه‌ای در کشورهای درحال‌توسعه با واقعیت‌های موجود در این عرصه فاصله ...  بیشتر