نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان.

10.22035/jicr.2021.435

چکیده

امروزه رسانه یکی از ابزارهای گذران اوقات برای انسان‌ها و مخصوصاً کودکان می‌باشد. به دلیل شرایط حساس دوران کودکی و اینکه یکی از محبوب‌ترین و تأثیرگذارترین اقسام رسانه نزد کودکان، پویانمایی است، بررسی تأثیرات ناشی از مشاهده پویانمایی‌ها در تربیت این دوره امری اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی نفی و ایجاب دلالت‌های تربیتی پویانمایی باب اسفنجی بر اساس ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت صورت گرفته است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و بر مبنای روش کیفی-کمی و با استفاده از تحلیل محتوای قیاسی انجام‌گرفته است. روایی صوری مربوط به مقوله‌های مرتبط با ساحت‌های شش‌گانه، توسط متخصصین به تایید رسید. پایایی این مقوله‌ها با استفاده از ضریب اسکات و نظرات 4 نفر از صاحب‌نظران در این زمینه 0،772 برآورد شد؛ و نهایتاً برای تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از پژوهش از روش آنتروپی شانون بهره گرفته شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش 242 مضمون در ارتباط با وجود ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت در این پویانمایی مشاهده شد که ساحت تربیت زیستی و بدنی بیشترین میزان توجه و اهمیت و ساحت تربیت اخلاقی کم ترین میزان توجه و اهمیت را دارد. 314 مضمون در نفی ساحت‌های شش‌گانه مشاهده شد؛ که نفی ساحت تربیت اخلاقی بیشترین میزان توجه و اهمیت و نفی ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری کم ترین میزان توجه و اهمیت را دارد. یافته‌ها حاکی از این است که رشد ابعاد وجودی انسان به‌صورت متعادل در پویانمایی باب اسفنجی موردتوجه قرار نگرفته است لذا ضرورت پرهیز از شکل‌گیری شخصیت کاریکاتوری و توجه توأمان به همه ساحت‌های وجودی انسان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات