نویسنده = زهرا محمدی
تعداد مقالات: 2
2. تحول فرهنگی در علم: از علم دانشگاهی تا علم پسادانشگاهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-31

10.7508/ijcr.2013.24.002

محمدامین قانعی راد؛ امیر ملکی؛ زهرا محمدی