نویسنده = احمد نادری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورامی‌

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-181

10.22035/jicr.2019.1987.2552

ابراهیم فیاض؛ ایمیلیا نرسیسیانس؛ احمد نادری؛ نافع باباصفری


2. تأملـی در آرایـش نیروهـای اجتماعـی و تحـول گفتمان‌هـای هویـت قومـی در بلوچستـان ایـران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-102

10.22631/jicr.2018.1811.2420

احمد نادری؛ بهروز روستاخیز؛ ابراهیم فیاض؛ محمدعثمان حسین بر