نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت فضای دانشگاه به‌طور عام، و فضای اداری آن، به‌طور خاص ــ ‌به‌عنوان نخستین فضایی که دانشجویان از زمان ورود تا پایان تحصیلات خود با آن سروکار دارند ــ در مقاله حاضر، نگرش دانشجویان در این زمینه بررسی شده است. کیفیت نگرش دانشجویان به فضاهای اداری در حوزه عمومی دانشگاه، و زمینه‌های ذهنی و مقوله‌های مشترک میان دانشجویان، بحث‌های اصلی مورد بررسی مقاله هستند. روش پژوهش حاضر، کیفی و ابزار اصلی آن، مصاحبه‌های فردی و گروهی است. در این راستا، بیش از 80 مصاحبه با فعالان و دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، صنعتی شریف، خوارزمی و الزهرا انجام شده است. شاخص‌های فضای اداری در این پژوهش عبارتند از: رضایت از فضای اداری، امور رفاهی دانشجویان، و وضعیت انتقادی در برابر چنین فضایی، که تلاش شده است با دسته‌بندی و ارجاع به نگرش دانشجویان در مورد این شاخص‌ها، به مسائل تحقیق پاسخ گوییم. مشکلات و موانع موجود در فضای اداری دانشگاه و راهکارهای دانشجویان برای رفع آن‌ها نیز ازجمله موضوع‌های موردبررسی مقاله بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آزادارمکی، تقی؛ و امامی،‌ یحیی (1383). تکوین حوزه عمومی و گفت‌وگوی عقلانی (بررسی موردی چند تشکل دانشجویی). مجله جامعه‌شناسی ایران، 5(1)، 89-58.

جلایی‌پور، حمیدرضا (1387). فهم جنبش دانشجویی در ایران، با تأکید بر فعالیت‌های دانشجویی در دوره اصلاحات (1384-1376). نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1(3)، 214-179.

سازمان امور دانشجویان (1395). طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان. تهران: دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

سراج‌زاده، سیدحسین؛ جواهری، فاطمه؛ و فیضی، ایرج (1395) نگرش‌ها و رفتار دانشجویان (مرحله دوم). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

سراج‌زاده،‌ سیدحسین؛ و جواهری، فاطمه (1383). نگرش‌ها و رفتار دانشجویان. تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری.

صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله (1389). آسیب‌شناسی و نیازسنجی زندگی دانشجویی در ایران. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

غلامرضاکاشی، محمدجواد (1387). فضای دانشگاه، سیاست‌ورزی و ناسازه‌های هویتی در زندگی دانشجویان. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

مرشدی، ابوالفضل (۱۳۸۷). زیست‌جهان دانشجویان: به سوی چندگانگی مطالعه موردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. مجله تحلیل اجتماعی، 1(59)، 207-171.

هابرماس، یورگن (1384). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی؛ کاوشی در باب جامعه بورژوایی (مترجم: جمال محمدی). تهران: نشر افکار.

هابرماس، یورگن (1392). نظریه کنش ارتباطی: زیست‌جهان و نظام نقادی مفهوم کارکردگرایانه عقل (جلد دوم؛ مترجم: کمال پولادی). تهران: نشر مرکز.

Goffman, E. (1972). Encounters; Two studies in the sociology of interaction. London: Penguin University Books.

Esmée Sinéad, H. (2014). Student power! The radical days of the English universities. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Holub, R. C. (2013). Jurgen Habermas: Critic in the public sphere. London: Routledge.

Snow, D. A., Soule, S. A., & Kriesi, H. (2008). The Blackwell Companion to social movements. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Thomassen, L. (2010). Habermas: A guide for the perplexed. New York: Continuum.