دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1396 (پیاپی 38) 
5. نگاهی جامعه‌شناختی به گسترش معنویت‌گرایی نوپدید در شهر تبریز

صفحه 119-150

10.22631/jicr.2017.1513.2210

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی