نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.22035/jicr.2021.431

چکیده

دوران پادشاهی ناصرالدین شاه چیزی جز تلاش های وی برای برپایی تجدد در همه ارکان جامعه نیست، اما یکی از موانع شاه برای رسیدن به این امر، روحانیت و قدرت و نفوذ آنان در بین توده مردم بود، ناصرالدین شاه سعی کرد با برگزاری مراسمات پر تجمل مذهبی در دربار، استقلال دینی خود را بدون وابستگی به علما برپا کند و همچنین مشروعیت مذهبی خود را در بین توده مردم حفظ نماید و برای رسیدن به این هدف، نیاز به ساختاری جدید در امور مذهبی بود، مساله اینجا است که چگونه این امر محقق گشت و در رسیدن به این هدف بنای تکیه دولت چه نقشی داشت. در این مقاله به اهمیت تشریفات مذهبی دربار ناصرالدین شاه با تکیه بر ساختمان تکیه دولت پرداخته ایم، در استقلال مذهبی ناصرالدین شاه، تکیه دولت یک بنای کلیدی محسوب می شد، او با ساخت ساختمان تکیه دولت نه به شیوه معماری اسلامی بلکه با الگوبرداری از معماری غرب اولین قدم را در مسیر تحولات مراسم مذهبی برداشت به طوری که نمایندگان سیاسی و اروپایی برای اولین بار در تاریخ ایران ملزم به حضور در مراسمات مذهبی شدند و جایگاه های ویژه خاندان سلطنتی و زنان دربار در حالی بود که روحانیت در این ساختمان جایگاه خاصی نداشت و این تنها موردی بود که مراسمات مذهبی بدون ایفای نقش روحانیت برگزار می گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات