نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22035/jicr.2022.3034.3366

چکیده

پژوهش حاضر شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری حکمرانی خوب در رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر مولفه پاسخگویی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. لذا با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای، و با نمونه‌گیری نظری و هدفمند تعداد 20 نفر از فعالین حوزه رسانه و مدیران شبکه‌‌های اجتماعی انتخاب شده و با آن‌ها مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. نمونه‌گیری در این پژوهش تا مرحله‌‌ی اشباع اطلاعات ادامه یافت به گونه‌ای که یافته‌های جدید در پیشبرد نظریه نهایی تاثیری نداشتند. داده‌های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، تحلیل شده و در قالب خط داستان (شامل15تم اصلی و 1 تم نهایی)، مدل پارادایمی و طرح‌واره نظری ارائه شدند. نتایج نشان داد که «قدرت رام شده حاکمیت» به دنبال مجموعه عواملی چون منگنه نرم پاسخگویی، کنترل و نظارت معکوس‌، کنشگری شبکه‌ای مردم،گروه‌های فشار شبکه‌ای به همراه تاثیرپذیری از مجموعه‌ی عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر ایجاد می‌شود و پس از به کارگیری راهبردهایی چون بهنجارسازی پاسخگویی، عملگرایی مطلوب، فعالیت شبکه‌ای ارکان حاکمیتی و پاسخگویی نهادی از سوی حاکمیت و حرکت به سوی ایجاد یک سیستم پاسخگویی برخط اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی به عنوان نتیجه نهایی آن خود را نشان می‌دهند. طرحواره نظری و همچنین مدل پارادایمی پژوهش به صورت دقیق‌تری این نتایج را تفسیر خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image