دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1390 
5. بررسی تأثیر شبکه‌های مُد روی دانشجویان دختر: مطالعه موردی دانشگاه تهران

صفحه 99-116

10.7508/ijcr.2011.15.005

سید محمدعلی موسوی؛ لیلا بهبودی؛ مرضیه جوادی ارجمند؛ فاطمه وفایی زاده