دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1390 
5. نگاهی به سیر تحول و نمادینگی بُتِّه و جِقِّه

صفحه 109-132

10.7508/ijcr.2011.14.005

محمدزمان خدایی؛ صادق کریمی؛ مهدی یاراحمدی