بازی‌های رایانه‌ای
فراترکیب مطالعات بازی‌های دیجیتال سیاسی و جنگی

اکبر نصراللهی؛ مقداد مهرابی؛ فرزانه شریفی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 183-207

https://doi.org/10.22631/jicr.2018.1716.2347

چکیده
  پس از واقعه 11 سپتامبر، بسیاری از سازندگان بازی‌های دیجیتال به‌طور گسترده‌ای به تولید بازی‌هایی با مضمون جنگ و با هدف القای دیپلماسی آمریکا و غرب به بازیکنان، روی آوردند. اغلب این بازی‌ها ضمن برخورداری از موضوع جنگ و جذابیت بالا در طراحی و تعامل با بازیکن، به انتقال مفاهیم ایدئولوژیک سیاسی می‌پردازند. میزان فروش و مخاطبان این بازی‌ها، ...  بیشتر