فضای مجازی و فرهنگ متاورس
واکاوی چالش‌های آموزش در متاورس

فاطمه خوشنویسان؛ مریم طلائی؛ سعید شریفی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 67-93

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.3238.3528

چکیده
  رشد روزافزون استفاده از فناوری‌های مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات و شبکه‌های مجازی، امکانی را برای تحول و توسعه آموزشی در بستر متاورس ایجاد کرده است؛ امکانی که از یک‌سو به قابلیت‌های توسعه زیرساختی، و از سوی دیگر، به جنبه‌های محتوایی و ساختاری آموزش در جامعه برمی‌گردد. موضوعی که به‌رغم جنبه‌های مثبت و منفی آن برای دستیابی به فراآموزش ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
فرهنگ مالیه؛ تحلیلی بر برداشت‌های فرهنگی از پول در نسل جوان

نعمت الله فاضلی؛ سعید شریفی؛ مریم طلائی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 85-117

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.2714.3111

چکیده
  رفتار کنشگران اقتصادی را نمی‌توان بدون درنظر داشتن تأثیر عامل فرهنگ و به‌تنهایی درک کرد. نقش فرهنگ در کنشگری اقتصادی، به‌ویژه در بین جوانان، به‌دلیل اینکه می‌تواند بر ارزش‌گذاری رفتار، هدف، و معیار آن تأثیر بگذارد (با اینکه کمتر به‌ آن توجه شده است)، دارای اهمیت راهبردی است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی برداشت‌های فرهنگی ...  بیشتر