مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران: دستاوردها، چالش ها و افق ها

محمدسعید ذکایی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.21.001

چکیده
  ورود مطالعات فرهنگی به محافل دانشگاهی ایران و اقبال حوزه عمومی به پژوهش ها و مباحث آن، اگر چه هنوز به شکل گیری سنتی روشن و با دستاوردهایی قاطع و تاثیر گذار منتهی نشده است، ایدئولوژی، دستور کار، رویکردها و جهت گیری های معرفت شناختی و روش شناختی آن، فضایی متفاوت برای علوم اجتماعی ایران و پژوهش های مربوط به آن شکل داده است. مطالعات فرهنگی، ...  بیشتر