مخاطبان منفعل یا افراد گزینشگر آن سوی رسانه‌ها؟ کنکاشی تطبیقی در متون و نظریه‌های ارتباطی

مهدی محسنیان راد؛ امیر عبدالرضا سپنجی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.13.002

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی و شناخت ویژگی‌ها و ماهیت عمومی «افراد آن سوی رسانه‌ها» می‌پردازد و آن را در کشورهای درحال‌توسعه با اصطلاح «مخاطب‌پنداری» توصیف می‌کند. در مقدمه این مقاله به این نکته اشاره شده که هرچه تصویر ذهنی سیاست‌گذاران و مدیران عرصه‌های رسانه‌ای در کشورهای درحال‌توسعه با واقعیت‌های موجود در این عرصه فاصله ...  بیشتر

آسیب‌شناسی مخاطب‌پنداری، در حوز‌ه رسانه‌ها، جهانی‌شدن و عصر پس از دهکده جهانی

مهدی محسنیان راد

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 79-113

https://doi.org/10.7508/ijcr.2008.03.004

چکیده
  مقاله ابتدا به سیر تحول «نقش‌پنداری» از انسان‌های مقابل رسانه‌ها پرداخته و تفاوت هر یک از آنها را نشان داده است؛ تفاوتی که در منابع علوم ارتباطات، به ترتیب تاریخی، با اصطلاحاتی همچون مخاطب، گیرنده ، مصرف‌کننده و اخیراً، ارتباط‌گیر معرفی می‌شده است. و بر این نکته تأکید شده که تغییر تصور «انسان مقابل رسانه‌ها» از موجودی ...  بیشتر