روشنفکران ایرانی و مسئله هویت در آیینه بحران

محمدباقر خرمشاد؛ سیدابراهیم سرپرست‌سادات

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 27-60

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.10.002

چکیده
  در جستجوی الگوی هویت در اندیشه روشنفکران ایرانی، ضرورت داشت به این پرسش پرداخته شود که چه عواملی نگاه روشنفکران ایرانی به هویت را تحت تأثیر خود قرار داده است؟ و آیا می‌توان توضیحی از تنوع الگوها به دست داد؟ با بهره‌گیری از جامعه‌شناسی معرفت «وبری» و جستار روشی توماس اسپریگنز، تلاش شده تا تحول و تنوع الگوها توضیح و نشان داده ...  بیشتر