ارزیابی برنامه‌های توسعة فرهنگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم

غریب فاضل‌نیا؛ مرتضی توکلی؛ کاظم تاجبخش

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 149-177

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.007

چکیده
  مقولة فرهنگ از مهم‌ترین مسائل مؤثر بر توسعه در جوامع انسانی است. اصطلاح توسعة فرهنگی در سال‌های اخیر رایج شده و می‌تواند به تضادی که میان سنت و مدرنیته، میان مکان‌ها و سکونت‌گاه‌ها وجود دارد، پایان بخشد. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل فرایند توسعة مناطق روستایی در بُعد فرهنگی است. بخش مرکزی شهرستان رستم به لحاظ توانمندی‌های فراوان ...  بیشتر