نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه جواهر لعل نهرو استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش منطقه 3

چکیده

این مقاله به «بررسی نظرات دانش‌آموزان و والدین آنها در خصوص اثرات بازی‌های رایانه‌ای» می‌پردازد که نتایج آن در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست به نظرات دانش‌آموزان در خصوص اثرات بازی‌های رایانه‌ای بر کودکان و نوجوانان اختصاص دارد و بخش دوم به نظرات مادران در این خصوص پرداخته است. جامعه آماری این بررسی شامل دانش‌آموزان و مادران آنهاست که دانش‌آموزان مقطع پنجم تا سوم دبیرستان در مناطق 19گانه آموزش و پروش را شامل می‌شوند. مناطق مورد بررسی عبارتند از: 3 و 4 (شمال)، 15 و 16 (جنوب)، 5 و 9 (غرب) و 14 و 8 (شرق). در مجموع نظرات 391 نفر از دانش‌آموزان گروه آزمایش (کسانی که در هفته 7 ساعت یا بیشتر از بازی‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند) و 386 گروه گواه (کسانی که در هفته 4 ساعت یا کمتر از بازی‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند) مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی از روش پیمایشی استفاده شده و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. همچنین از طریق مصاحبه تلفنی نظرات 107 نفر از مادران از گروه گواه و 112 نفر از مادران گروه آزمایش کسب شده که نمونه به صورت تصادفی از میان مادران دانش‌آموزان مورد بررسی انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها

Ahmadi, S. (1377 [1998 A.D]) Barrasi-ye Asarât-e Bâzihâ-ye Computeri bar Dâneŝ Amozan-e Pesar-e Kelâs-e Sevom-e Râhnamâi-ye Ŝahr-e Isfahan (Persian Translation of Impacts of Computer Games on the 3rd Grade Male Students’ in Isfahan’s Guidance Schools), MA Thesis, Isfahan University.
Atkinson, R. & and et al. (1375 [1996 A.D]) Zamine-h Ravânŝenâsi (Persian Translation of Introduction to Psychology), Tehran: Roŝd.
Borrie, G. (1383) Asar-e Bâzihâ-ye Videoi va Râyânei bar Kodakân (Persian Translation of The Effects of Video Games on Children: The Myth Unmasked), Translated by Hassan Âbedi Nâiini, Tehran: Javâne-h Roŝd.
Carson, U. and et al (1379 [2000 A.D]) Kodakân va Xoŝonat dar Rasânehâ-ye Jamii (Persian Translation of Children and Violence in the Mass Media), Translated by Mahdi Safaqati, Tehran: Sâzmân-e Sedâ va Simâ.
Clinger, C. (1380 [2001 A.D]) Kodakân va Television (Persian Translation of Children and Television), Translated by Vazgen Sarkisian, Tehran: Sâzmân-e Sedâ va Simâ.
Dill, K.E., Gentile, D.A., Richter, W.A., & Dill, J.C. (2005) “Violence, Sex, Race and Age in Popular Video Games: A Content Analysis”, in E. Cole and J. Daniel (eds), Featuring Females: Feminist Analysis of the Media, Washington: American Psychological Association.
Dorman Steve, M. (1997) “Video and Computer Games: Effect on Children and Implications for Health Education”, Journal of School Health, Vol. 67(4): 133-138.
Ervanson, E. (1380 [2001 A.D]) Ravânŝenâsi-ye Ejtemâi (Persian Translation of Social Psychology), Translated by Hossein Ŝokr kon, Tehran: Roŝd.
Farjâd, M. (1376 [1997 A.D]) Ravânŝenâsi-ye Roŝd (Persian Translation of Developmental Psychology), Tehran: Sarvâ.
Harlucs, E. (1364 [1985 A.D]) Bâzi (Persian Translation of The Game), Translated by Vahid Rvândost, Tehran: Yooŝ.
Karimi, Y. (1376 [1997 A.D]) Ravânŝenâsi-ye Ejtemâi (Persian Translation of Social Psychology), Tehran: Arasbârân.
Mahjori, Sh. (-) Ravânŝenâsi-ye Bâzi (Persian Translation of Psychology of Game), Tehran: Râhgoŝâ.
Manteqi, M. (1372 [1993 A.D]) Ravânŝenâsi-ye Tarbiyati: Raveŝhâ-ye Eslâhi va Darmâni (Persian Translation of The Educational Psychology: Corrective and Therapeutic Methods), Tehran: Jahâd-e Dâneŝgâh-ye Dâneŝgâh-e Tarbiyat-e Moalem.
_________ (1380 [2001 A.D]) Barrasi-ye Payâmadhâ-ye Bâzihâ-ye Videoi va Râyânei (Persian Translation of The Study of Outcomes of Video and Computer Games), Tehran: Farhang va Dâneŝ.
Mehrara, A. (1373 [1994 A.D]) Zamine-h Ravânŝenâsi-ye Ejtemâi (Persian Translation of Introduction to Social Psychology), Tehran: Mehrdâd.
Miller, P. (2002) The Effect of Frequent Computer Play on Eye-hand Coordination Skills of Young Children with Spina Bifida, Doctoral Dissertation, School of Medicine, John Hopkins University.
Moâvenat-e Pažoheŝi va Âmozeŝi-ye Vezârat-e Farhang va Erŝâd-e Islami (1378 [1999 A.D]) Payâmadhâ-ye Farhangi-ye Asbâb Bâzi (Persian Translation of The Cultural Consequences of Toys), Tehran: Farhang va Dâneŝ.
Piaget, J. & Hélder, I. (1375) Ravânŝenâsi-ye Kodak (Persian Translation of Child Psychology), Translated by Iraj Bâqerpoor, Tehran: Dâneŝgâh-e Sepâhiyân-e Enqelâb-e Iran.
Sâee, A. (1381 [2002 A.D]) Tahlil-e Âmali dar Olum-e Ejtemâi (Persian Translation of Factor Analysis in Social Sciences), Tehran: Enteŝârât-e Kiyân Mehr.
Seyf, A. (1380 [2001 A.D]) Ravânŝenâsi-ye Parvareŝi (Persian Translation of Learning Psychology), Tehran, Âgâh.
Shatu, J. (1376 [1997 A.D]) Morabiyân-e Bozorg (Persian Translation of Great Instructors), Translated by Qolâmhossein Ŝokohi, Tehran: Enteŝârât-e Dâneŝgâh-e Tehran.
Vaupel, C. (2002) The Effects of Video Game Playing on Academic Task Performance and Brain Wave Activity, Unpublished PhD Thesis, University of Tennessee.
Xodâpanâhi, M. (1376 [1997 A.D]) Angizeŝ va Hayajân (Persian Translation of Motivation and Excitement), Tehran: Enteŝârât-e Samt.
Dorân, B. (1380 [2002 A.D]) Barrasi-ye Râbete-h Bâzihâ-ye Râyânei va Mahârathâ-ye Ejtemâi-ye Nojavânân (Persian Translation of Studying the Relation between Computer Games and Adults’ Social Skills, Tarbiat Modarres University), MA Thesis, Tarbiat Modarres University.
Yu, H. (2002) Effects of Success and Failure in Interpersonal Competition in Violent and Nonviolent Video Games on Players’ Affect and Self-ascribed Toughness, Dissertation, Humanities & Social Sciences, University of Alabama.
هارلوکس، ا. (1364) بازی، مترجم: وحید رواندوست، تهران: یوش. احمدی، س. (1377) «بررسی اثرات بازی‌های کامپیوتری بر دانش‌آموزان پسر کلاس سوم راهنمایی شهر اصفهان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان. ارونسون، ا. (1380) روانشناسی اجتماعی، مترجم: حسین شکرکن، تهران: رشد. بری، گ. (1383) اثر بازی‌های ویدیوئی و رایانه‌ای بر کودکان، مترجم: سید حسن عابدی نایینی، تهران: جوانه رشد. پیاژه.، ژ. ان هلدر (1375) روانشناسی کودک، مترجم: ایرج باقرپور، تهران: دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران. خداپناهی، م. (1376) انگیزش و هیجان، تهران: سمت. دوران، ب. (1380) «بررسی رابطه بازی‌های کامپیوتری و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. ریتال، ا. (1375) ارنست هیلگارد، زمینه روانشناسی، جلد 1، تهران: رشد. ژان، ش. (1376) مربیان بزرگ، مترجم: غلامحسین شکوهی، تهران: دانشگاه تهران. ساعی، ع. (1381) تحلیل آماری در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیان‌مهر. سیف، ا. (1380) روانشناسی پرورشی، تهران: آگاه. فرجاد، م. (1376) روانشناسی رشد 2، تهران: سروا. کارسون، ی. و سیسیلیانرن نایلیستن (1379) کودکان و خشونت در رسانه‌های جمعی، مترجم: مهدی شفقتی، تهران: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعه و سنجش برنامه‌ای. کالینگور، س. (1380) کودکان و تلویزیون، مترجم: وازگن سرکیسیان، تهران: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعه و سنجش برنامه‌ای. کریمی، ی. (1376) روانشناسی اجتماعی، تهران: ارسباران. منطقی، م. (1380) بررسی پیامدهای بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای، تهران: فرهنگ و دانش. معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1378) پیامدهای فرهنگی اسباب‌بازی، تهران: فرهنگ و دانش. منطقی، م. (1372) روانشناسی تربیتی (روش‌های اصلاحی و درمانی)، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم. مهجوری، س. (بی‌تا) روانشناسی بازی، چاپ سوم، تهران: راهگشا. مهرآرا، ع. (1373) زمینه روانشناسی اجتماعی، تهران: مهرداد Dorman Steve M. (1997) Video and Computer Games: Effect on Children and Implications for Health Education, Journal of School Health 67 (4), 138-133 Dill, K.E., Gentile, D.A., Richter, W.A., & Dill, J.C. (2005) “Violence, Sex, Race and Age in Popular Video Games: A Content Analysis” ”, in E. Cole and J. Daniel (eds), Featuring Females: Feminist Analysis of the Media, Washington: American Psychological Association. Miller, P. (2002) The Effect of Frequent Computer Play on Eye-hand Coordination Skills of Young Children with Spina Bifida, Doctoral Dissertation, School of Medicine, John Hopkins University. Vaupel, C. (2002) The Effects of Video Game Playing on Academic Task Performance and Brain Wave Activity, Unpublished PhD Thesis, University of Tennessee. Yu, H. (2002) Effects of Success and Failure in Interpersonal Competition in Violent and Nonviolent Video Games on Players' Affect and Self-ascribed Toughness, Dissertation, Humanities & Social Sciences, University of Alabama.
CAPTCHA Image