نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات فرهنگی و تصویری کالج هنر ادینبورو

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

بازی‌های رایانه‌ای همچون دیگر رسانه‌ها محمل انتقال پیام هستند؛ پیام‌هایی که همچون دیگر رسانه‌ها به دو صورت صریح و ضمنی منتقل می‌شوند. این مقاله برای پی بردن به پیام‌های بازی‌های رایانه‌ای، ضمن بررسی نشانه‌شناختی و مقایسه آنها با ساختارهای روایی، بازی‌ «عملیات ویژه 85» را همچون متنی در نظام نشانه‌شناسی مورد تجزیه و تحلیل و رمزگشایی قرار داده است. مطالعه دقیق این بازی مشخص کرد که به اهداف تولیدکنندگان آن بسیار نزدیک است؛ ویژگی‌هایی نظیر وجه تسمیه نام‌ها، علایق و انگیزه‌های شخصیت‌ها و افراد درگیر در کشمکش و رخدادهای روایت، همگی در راستای مطرح کردن و شناساندن ارزش‌های فرهنگی اسلامی‌ـ ایرانی است. این ویژگی‌های محتوایی «عملیات ویژه 85» را در نوع خود منحصربه‌فرد کرده اما در ایجاد اسطوره یا اسطوره‌هایی ماندگار در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی موفق نیست.

کلیدواژه‌ها

Ahmadi, B. (1371 [1992]) az Neŝâne-h Ŝenâsi-ye Tasviri tâ Matn (Persian Translation of From Visual Signs to the Text), Tehran: Naŝr-e Markaz.
Amid, H. (1375 [1996 A.D]) Farhang-e Amid (Persian Translation of Amid Encyclopaedia), Tehran: Enteŝârât-e Amir Kabir.
_______ (1375 [1996 A.D]) Farhang-e Amid (Persian Translation of Amid Encyclopedia), Tehran: Enteŝârât-e Amir Kabir.
Austin, A. & Savna, G. (1385 [2006 A.D]) Neŝâne-h Ŝenâsi-ye Matn va Ejrâ-ye Teatri (Persian Translation of Semiotics of Text and Theatrical Implementation Text), Translated by Dâvood Zinlo, Tehran: Pažoheŝgâh-e Farhang va Honar-e Islami.
Berger, A. (1385 [2006 A.D]) Naqd-e Farhangi (Persian Translation of Cultural Criticism: a Primer of Key Concepts), Translated by Homeirâ Moŝirzâd-h, Tehran: Markaz-e Zabânŝenâsi-ye Islam va Iran.
Bride, M. & Brian, W. (2006) “Applying a Phenomenological Approach to Game Analysis: a Case Study”, Simulation and Gaming, Vol. 37 (2): 209-225.
Dance, M. (1387 [2008 A.D]) Neŝâne-h Ŝenâsi-ye Rasânehâ (Persian Translation of Media Semiotics), Translated by Goudarz Mirâni and Behzâd Dorân, Tehran: Naŝr-e Aniŝe-h Namâ va Čâpâr.
Dance, M. (1387 [2008 A.D]) Neŝâne-h Ŝenâsi-ye Rasânehâ (Persian Translation of Semiotics of Media), Translated by Goudarz Mirâni and Behzâd Dorân, Tehran: Naŝr-e Aniŝe-h Namâ va Čâpâr.
Juul, J. (2005) “Game Telling Stories?”, in J. Raessens and J. Goldstein (eds), Handbook of Computer Game Studies, New York: The MIT Press Cambridge.
Laird, J. E. & Lent, M. (2005) “The Role of Artificial Intelligence in Computer Game Genres”, in J. Raessens and J. Goldstein (eds), Handbook of Computer Game Studies, New York: The MIT Press Cambridge.
Lauteren, G. (2002) “The Pleasure of the Playable Text: Towards an Aesthetic Theory of Computer Game”, in Frans Mäyrä (ed), Proceedings of Computer Games and Digital Cultures Conference, Tampere: Tampere University Press.
Moreno, A. (1384 [2005 A.D]) yong. Xodâyân va Ensân-e Modern (Persian Translation of Jung, Gods and Modern Man), Translated by Dâriuŝ Mehrjui, Tehran: Naŝr-e Markaz.
Sadriafŝâr, Q., Hakami, N. & Hakami, N. (1383 [2004 A.D]) Farhange Fârsi-ye Moâser (Persian Translation of Contemporary Persian Encyclopaedia), Tehran: Farhang-e Moâser.
Wellek, R. & Warren, A. (1382 [2003 A.D]) Nazariye-h Adabiyât (Persian Translation of Theory of Literature), Translated by Ziya Movahed and Parviz Mohâjer. Tehran: Enteŝârât-e Elmi va Farhangi.
آسابرگر، آ. (1385) نقد فرهنگی، حمیرا مشیرزاده، تهران: مرکز زبان‌شناسی اسلام و ایران، انتشارات باز. آستن، آ. و ساونا، ج. (1385) نشانه‌شناسی متن و اجرای تئاتری، داوود زینلو، تهران: نشر سوره مهر و پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. احمدی، ب. (1371) از نشانه‌های تصویری تا متن، تهران: نشر مرکز. دانسی، م. (1387) نشانه‌شناسی رسانه‌ها، گودرز میرانی و بهزاد دوران، تهران: نشر آنیسه‌نما و چاپار. صدری‌افشار، غ و حکمی، ن. و حکمی، ن. (1383) فرهنگ معاصر فارسی، تهران: فرهنگ معاصر. عمید، ح. (1375) فرهنگ عمید، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. مورنو، آ. (1384) یونگ، خدایان و انسان مدرن، داریوش مهرجویی، تهران: نشر مرکز. ولک، ر. و وارن، آ. (1382) نظریه ادبیات، مترجمان: ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. Bride, M. & Brian, W. (2006) “Applying a Phenomenological Approach to Game Analysis: a Case Study” Simulation and Gaming 37 (2), 225-209
Juul, J. (2005) “Game Telling Stories?”, in J. Raessens and J. Goldstein (eds), Handbook of Computer Game Studies, New York: The MIT Press Cambridge. Laird, J. E. & Lent, M. (2005) “The Role of Artificial Intelligence in Computer Game Genres”, in J. Raessens and J. Goldstein (eds), Handbook of Computer Game Studies, New York: The MIT Press Cambridge. Lauteren, G. (2002) “The Pleasure of the Playable Text: Towards an Aesthetic Theory of Computer Game” ”, in Frans Mäyrä (ed), Proceedings of Computer Games and Digital Cultures Conference, Tampere: Tampere University Press.
CAPTCHA Image