نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژوهشگر مسائل اجتماعی

چکیده

فرهنگ فراغت جوانان در ایران به‌سرعت تحت تأثیر فرهنگ رسانه‌های دیجیتال قرار گرفته است. تلفن همراه به‌عنوان شکل جدیدی از رسانه ارتباطی، مرزهای جدیدی را در شکل‌دهی به ارزش‌ها و هویت جوانان ایجاد کرده و علاوه بر تسهیل و تسریع برقراری ارتباط، الگوهای ارتباطی جوانان را نیز دستخوش تغییرهایی ساخته است. مقاله حاضر با اتکا بر یافته‌های کمّی و کیفی به‌دست‌آمده از کاربران جوان تلفن همراه، و با الهام از مفهوم‌سازی «عادت‌واره» و «میدان» بوردیو، این استدلال را مطرح می‌کند که تلفن همراه، میدان جدیدی ایجاد کرده‌ که جوانان در آن فرصت‌های بیشتری برای سرگرمی، ارتباط و استقلال عمل یافته‌اند و با آسان‌سازی و جبران برخی کاستی‌های حوزه عمومی، به تقویت عاملیت، فردیت و قدرت جوانان یاری رسانده است. با چنین قدرت‌بخشی، تلفن همراه همچنان در چهارچوب تفاوت‌های جنسیتی و طبقاتی و نیز تفاوت‌های مربوط به بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

Castells, M. (1999) The Rise of the Network Society, Oxford: Blackwell.
Cox, E. & Leonard, H. (1990) “Weaving Community Links: The Cost Benefits of Telephones in Maintaining the Social Fabric through the Unpaid Work of Women”, The Distaff Papers, Australia, available at http://216. 92. 140. 78/hostedpages /Distaff/Telstra/3%20results.htm
Fortunati, L. (2002) “Italy: Stereotypes, True and False”, in J. Katz & M. Aakhus (eds), Perpetual Contact, Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
Fox, K. (2001) “Evolution, Alienation and Gossip, The Role of Mobile Telecommunications in the 21st Century,” Social Issues Research Center, available at: http://www.sirc.org/publik/gossip. html
Gergen, K. J. (2002) “The Challenge of Absent Presence”, in J. Katz & M. Aakhus (eds.), Perpetual Contact, Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
Geser, H. (2004) “Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone”, available at http://socio.ch/mobile/t_geser1.pdf
Haddon, L. (2000) The Social Consequences of Mobile Telephony, Oslo: Framing.
http://216. 92. 140. 78/hostedpages /Distaff/Telstra/3%20results.htm
Jameson, F. (1991) Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke University Press.
Kasesniemi, E. & Rautiainen, P. (2002) “Mobile Culture of Children and Teenagers in Finland”, in J. Katz & M. Aakhus (eds.), Perpetual Contact, Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
Katz, J. (1999) Connections, Social and Cultural Studies of the Telephone in American Life, London: Transaction Publishers.
Lasen, A. (2002a) The Social Shaping of Fixed and Mobile Networks: A Historical Comparison, University of Surrey: DWRC.
_____ (2002b) A Comparative Study of Mobile Phone Use in London, Madrid and Paris, University of Surrey: DWRC.
Licoppe, Ch. & Heurtin, S. (2002) “Jean-Philippe France: Preserving the Image”, in J. Katz & M. Aakhus (eds.), Perpetual Contact, Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
Palen, L. & Salzman, M. & Youngs, (eds.) (2001) “Going Wireless: Behavior & Practice of New Mobile Phone Users”, available at http://www.cs.colorado.edu /7٪Epalen/Papers/cscwPalen. pdf
Puro, J. (2002) “Finland: a Mobile Culture”, in J. Katz& M. Aakhus, (eds.), Perpetual Contact. Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
Ritzer, G. (1377 [1998 A.D]) Nazariye-h Jâmeeŝenâsi dar Dorân-e Moâser (Persian Translation of Contemporary Sociological Theory), Translated by Mohsen Solâsi, Tehran: Enteŝârât-e Elmi.
Roos, J. P. (1993) “Sociology of Cellular Telephone: The Nordic Model”, Published in Telecommunications Policy, Vol. 17(6): 446-456.
Williams, R. (1983) “Problems of the Coming Period”, New Left Review, Vol. - (-): 7-18.
ریتزر، ج. (1377) نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، مترجم محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی. Castells, M. (1999) The Rise of the Netwok Society, Oxford: Blackwell. Cox, E. & Leonard, H. (1990) “Weaving Community Links: The Cost Benefits of Telephones in Maintaining the Social Fabric through the Unpaid Work of Women”, The Distaff Papers, Australia,
Fortunati, L. (2002) “Italy: Stereotypes, True and False”, in J. Katz & M. Aakhus (eds), Perpetual Contact, Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
Fox, K. (2001) “Evolution, Alienation and Gossip, The Role of Mobile Telecommunications in the 21st Century,” Social Issues Research Center,
Gergen, K. J. (2002) “The Challenge of Absent Presence”, in J. Katz & M. Aakhus (eds.), Perpetual Contact, Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambirdge University Press. Geser, H. (2004) “Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone”,
Haddon, L. (2000) The Social Consequences of Mobile Telephony, Oslo: Framing. Kasesniemi, E. & Rautiainen, P. (2002) “Mobile Culture of Children and Teenages in Finland”, in J. Katz & M. Aakhus (eds.), Perpetual Contact, Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambridge University Press. Jameson, F. (1991) Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke University Press. Katz, J. E. (1999) Connections, Social and Cultural Studies of the Telephone in American Life, London: Transaction Publishers. Lasen, A. (2002a) The Social Shaping of Fixed and Mobile Networks: A Historical Comparison, University of Surrey: DWRC. _____ (2002b) A Comparative Study of Mobile Phone Use in London, Madrid and Paris, University of Surrey: DWRC. Licoppe, Ch. & Heurtin, S. (2002) “Jean-Philippe France: Preserving the Image”, in J. Katz & M. Aakhus (eds.), Perpetual Contact, Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambridge University Press. Palen, L. & Salzman, M. & Youngs, (eds.) (2001) “Going Wireless: Behavior & Practice of New Mobile Phone Users”,
Puro, J. (2002) “Finland: a Mobile Culture” in Katz, James E. & Aakhus, Mark A. (eds.) Perpetual Contact. Mobile Communication, Private Talk, Public Performance, Cambridge: Cambridge University Press. Roos, J. P. (1993) “Sociology of Cellular Telephone: The Nordic Model”, Telecommunications Policy, 17 (6), 456-444
Williams, R. (1983) “Problems of the Coming Period”, New Left Review , 18-7
CAPTCHA Image