نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات آمریکای شمالی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی، دانشگاه فرایه آلمان

چکیده

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و قطع روابط سیاسی با امریکا که منجر به حذف نهادهای فرهنگی و آموزشی آن در ایران شد، رسانه‌های بین‌المللی امریکا به‌عنوان یکی از ارکان دیپلماسی عمومی آن کشور، نقش تعیین‌‌کننده‌ای در قبال ایران ایفا می‌کنند. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعه موردی درباره بخش فارسی شبکه «صدای امریکا» سعی در تخمین ارزیابی میزان توفیق این رسانه‌ها در جامعه ایران دارد. این مطالعه میدانی بر اساس نظریه جوزف نای و کارشناسانی از قبیل بوید (1997) و گیلبوا (2000) شکل گرفته که چهار هدف را برای به‌کارگیری رسانه‌های بین‌المللی ارائه می‌کنند. با توجه به این اهداف، نگارندگان به تحلیل محتوای برنامه‌های صدای امریکا پرداخته و سپس با نظرسنجی از مخاطبانِ ایرانی، چگونگی دریافتِ پیام‌های موجود در محتوای این رسانه بررسی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

BBG (2002) “Voice of America Fact Sheet”, retrieved [on 2008-05-30] from: http://ibb7-2.ibb.gov/pubaff/voafact.html
Boyd, D. (1997) “International Radio Broadcasting in Arabic: A Survey of Broadcasters and Audiences”, Gazette 59 (6): 445-72.
Coburn, T. (2008) “Letter to Stephen Hadley”, National Security Advisor, retrieved [on 2008-05-08] from: www.mountainrunner.us/files/Coburn-Hadley_2008.pdf
Cohen Bernard, C. (1963) The Press and Foreign Policy, Princeton: Princeton University Press.
Gilboa, E. (2008) “Searching for a Theory of Public Diplomacy”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 2008, Vol. 616 (1): 55-77.
Hall, S (2002). “Encoding/Decoding”, in S. Hall et al, Culture, Media, Language, London: Routledge.
Khalaji, M. (2007) Through the Veil, Washington: Washington Institute for Near East Policy.
Lord, C. and Helle C. Dale (2007) “Public Diplomacy and the Cold War: Lessons Learned, Heritage Foundation”, retrieved on [ 2008-10-26] from http://www.heritage.org/Research/nationalSecurity/upload/bg_2070.pdf
Nye, J. (2008) “Public Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616 (1): 94-109.
_____________ (2002) The Paradox of American Power: Why the World's only Superpower Can't Go it Alone, Oxford: Oxford University Press.
_____________ (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
VOA (2008) “VOA Fact Sheet”, retrieved [in 2008-10-12] from
www.voanews. com/english/about/FastFacts.cfm
BBG (2002) Voice of America Fact Sheet
Boyd, D. (1997) “International Radio Broadcasting in Arabic: A Survey of Broadcasters and Audiences”, Gazette, 59 (6), 472-445
Coburn, T. (2008) “Letter to Stephen Hadley”, National Security Advisor,
Cohen Bernard, C (1963) The Press and Foreign Policy, Princeton: N. J.: Princeton University Press. Gilboa, E. (2008) “Searching for a Theory of Public Diplomacy”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 2008 616 (1), 77-55
Hall, S. (2002) “Encoding/Decoding”, in Culture, Media, Language, edited by Stuart Hall, and et al, London: Routledge. Khalaji, M. (2007) Through the Veil, Washington: Washington Institute for Near East Policy. Lord, C. and Helle C. Dale (2007) “Public Diplomacy and the Cold War: Lessons Learned, Heritage Foundation”,
Nye, Joseph S. “Public Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616 (1), 109-94
_____ (2002) The Paradox of American Power: Why the World's only Superpower Can't Go it Alone, Oxford: Oxford University Press. _____ (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs. VOA (2008) “VOA Fact Sheet”
CAPTCHA Image