نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه حضور انسان‌های متفاوت در محل زندگی، کار و عرصه اجتماع از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. ازآنجاکه وجود چنین تنوعی ممکن است سبب درگیری میان صاحبان هویت‌های گوناگون در صحنه اجتماع شود، لازم است با انجام پژوهش‌های علمی، شناخت عمیق‌تری نسبت به آنها حاصل شود. در این مقاله بر اساس یک نمونه 220 نفره از دانشجویان دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی به بررسی میزان مدارا (شامل سه نوع مدارای اجتماعی، سیاسی و اخلاقی ـ رفتاری) پرداخته شده است. برای سنجش مدارا، بعد از بررسی گونه‌شناسی‌های ارائه‌شده درباره این مفهوم، «تقسیم‌بندی وگت» به عنوان مبنای سنجش مدارا مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد از میان انواع مدارا، مدارای سیاسی از میزان بیشتری برخوردار بوده است. آزمون تفاوتِ میانگین حکایت از تفاوت معنادار بین مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به لحاظ میزان مدارا دارد؛ بدین معنی که با افزایش پایه تحصیلی دانشجویان، میزان مدارای آنها نیز توسعه می‌یابد. اگرچه میزان مدارای پاسخگویانی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل هستند، به نسبت همتایانشان در دانشگاه علامه طباطبایی بیشتر بوده اما آزمون آماری، تفاوت معناداری را بین این دو دانشکده به لحاظ میزان مدارا نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها

Afŝâni, A.(1381 [2002 A.D]) Barrasi-ye Cegonegi-ye Tasâhol-e Siyâsi dar Taŝakolhâ-ye Dâneŝjoii (Persian Translation of The Study of Political Tolerance in Student Organizations), M.A. Thesis, Faculty of Social Science, Allame-h Tabatabai University.
Bahmanpoor, S. (1378 [1999 A.D]) Râbete-h Neŝânegân-e Farhangi va Bordbâri-ye Ejtemâi (Persian Translation of The Relation Between Cultural Signs and Social Tolerance), M.A. Thesis, Faculty of Social Science, Shahid Beheshti University.
Baŝiriye-h, H. (1383 [2004 A.D) Aql dar Siyâsat: Sio Panj Goftâr dar Falsafe-h, Jâmeeŝenâsi va Tose-h Siyâsi (Persian Translation of Reason in Politic: Thirty-five Speech in Philosophy, Sociology and Political Development), Tehran: Naŝr-e Negâh-e Moâser.
Beach, W. (1947) “The Basis of Tolerance in a Democratic Society”, Ethics, Vol. 57) 3157-169:(.
Colesante, R. (1997) Narrative and Propositional Approaches to Promoting Moral and Political Tolerance, Doctoral Dissertation, School of Education, University of New York at Albany.
Dennis Y. (2007) Tolerating on Faith: Locke, Williams, and The Origins of Political Toleration, Dissertation, Department of Political Science, Duke University.
Dijker, A. & Koomen, W. (2007) Stigmatization, Tolerance and Repair: An Integrative Psychological Analysis of Responses to Deviance, Cambridge: Cambridge University Press.
Dvas, D. (1383 [2004 A.D]) Peymâyeŝ dar Tahqiqât-e Ejtemâi (Persian Translation of Survey in Social Research), Translated by H. Nâyebi, Tehran: Naŝr-e Ney.
Felecher, G. (1383 [2004 A.D]) “Bisobâti dar Tasâhol”(Persian Translation of The Uncertainty of the Tolerance), in Tolerance Collections, Translated by Pažoheŝkade-h Motâleât-e Râhbordi, Tehran: Pažoheŝkade-h Motâleât-e Râhbordi.
Galeotti, Anna E. (2001) “Do We Need Toleration as a Moral Virtue?”, Respublica, Vol.7 (3): 273-292.
______ (2002) Toleration as Recognition, Cambridge: Cambridge University Press.
Goldschmidt, V. (1972) “Social Tolerance and Frustration: An Analysis of Attitudes toward Criminals in a Changing Arctic Town”, presented at: the International Re search Committee on the Sociology of Law, Holland, September 1972.
Graham, G. (1383 [2004 A.D]) “Tasâhol, Kesratgarâii va Nesbiyatgarâii” (Persian Translation of Tolerance, Pluralism and Relativism), in the Tolerance Collections, Translated by Pažoheŝkade-h Motâleât-e Râhbordi, Tehran: Pažoheŝkade-h Motâleât-e Râhbordi.
Jahânbagloo, R. (1384 [2005 A.D) Moj-e Câhârom (Persian Translation of the 4th Wave), Tehran: Naŝr-e Ney.
Kadivar, M. (1379 [2000 A.D]) Daqdaqe-h-hâ-ye Hokomat-e Dini (Persian Translation of The Concerns of Religious Government), Tehran: Naŝr-e Ney.
Kernestein, M. (1376 [1998 A.D]) “Tasâmoh va Tasâhol” (Persian Translation of Tolerance and Intolerance), Translated by Mohammad Saeed Hanâii Kâŝâni, Nâme-h Farhang, Vol.- (28): 62-69.
Navâh, A.,Taqavi Nasab, S.M. (1386 [2007 A.D]) “Tasir-e Ehsâs-e Mahromiyat-e Nesbi bar Hoviyat-e Qaomi va Hoviyat-e Meli: Motâle-h Moredi Aårâb-e Ostân-e Xozestân” (Persian Translation of The Impact of Relative Deprivation on Ethnic Identity and National Identity: Case Study of Arabs in Khuzestan Province), Majale-h Jâmeŝenâsi-ye Iran, Vol. 8(2): 142-163.
Phelps, E. (2004) White Students Attitudes towards Asian American Students at the University of Washington: a Study of Social Tolerance and Cosmopolitanism, Dissertation, New York University.
Qâderi, H. (1376 [1997 A.D]) “Tasâhol, Pluralism va Monism” ( Persian Translation of Tolerance, Pluralism and Monism), Nâme-h Farhang, Vol.- (28): 54-61.
Rafipoor, F. (1383 [2004 A.D]) Kandokâvhâ va Pendâŝtehâ: Moqadamei bar Raveŝhâ-ye Ŝenâxt-e Jâmee-h va Tahqiqât-e Ejtemai (Persian Translation of Quests and Deems: An Introduction to Recognition Methods and Social Research), Tehran: Ŝerkat-e Sahâmi-ye Enteŝâr.
Sâber, S. (1384 [2005 A.D]) Barrasi-ye Râbete-h Mizân va Anvâ-e Dindâri bâ Modârâ-ye Ejtemâi (Persian Translation of The Study of Relationship Between Religiosity and its kinds with Social Tolerance), M.A. Thesis, Faculty of Social Science, Tarbiayt Moalem University.
Serâj Zâde-h, S.H. and et al. (1383 [2004 A.D]) “Barrasi-ye Râbete-h Mizân-e Dindâri va Anvâ-e ân bâ Modârâ-ye Ejtemâi” (Persian Translation of The Study of Relationship Between Religiosity and its kinds with Social Tolerance), Majale-h Olum-e Ejtemâi, Vol. (4): 109-142.
UNESCO (1995) Declaration of Principles on Tolerance, at:
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/tolerance.pdf
Walzer, M. (1383 [2004 A.D]) dar Bâb-e Modârâ (Persian Translation of On Tolerance), Translated by Sâleh Najafi, Tehran:Naŝr-e Ŝirâze-h.
CAPTCHA Image