نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی ارزش‌ها و هنجارها در میان دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 86- 1385 است. به منظور شناسایی دقیق ارزش‌ها و هنجارهای مذکور و نیز تحلیل جامع‌تر، 11 سازه طراحی شده که 10 سازه مربوط به متغیر مستقل (پیش‌بین) و 1 سازه نیز به نام آنومی مربوط به متغیر وابسته (ملاک) بودند. نوع تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استاندارد بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر خوابگاه‌های دانشگاه گیلان بود که جمعاً 2917 نفر دانشجو را دربرمی‌گرفت. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، در نهایت 304 نفر دانشجو به نسبت تعداد کل آنان در طبقه تقسیم شدند. (خوابگاه دختران، خوابگاه پسران). پرسشنامه محقق‌ساخته، پس از کسب روایی لازم از طریق نظرسنجی از استادان و متخصصان و جهت کسب پایایی لازم از طریق ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه جانبی (پایلوت) و نیز حذف برخی سؤالات در هر 11 سازه با کسب میزان بالای 70 درصد در ضریب آلفا، جهت جمع‌آوری داده‌های تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، متوسط میزان آنومی در خوابگاه دختران (64/3) بوده است. البته آزمون T-TEST نیز نشان داد این تفاوت میزان آنومی در دو خوابگاه معنی‌دار است. حتی خوابگاه پسران که نسبت به خوابگاه دختران دارای میزان آنومی کمتر است (76/2) نیز دارای متوسط آنومی نزدیک به میانگین 3 است. با این حال نتایج تحقیق به تفکیک هر یک از متغیرهای درون سازه‌های پژوهش حاضر، نشان دادند مکانیسم کنترل اجتماعی (مجازات متخلفان) در هر دو خوابگاه در حد مطلوبی عمل نمی‌کند. به نظر می‌رسد در مجموع می‌توان نتایج فوق را نشانه‌های وجود عدم تعادل اجتماعی در خوابگاه‌های دختران و پسران دانست که به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

Austin-Broos, D. I. (1987) “Clifford Greetz: Culture, Soeiology and Historism”, in Ed. Diane J. Austin-Broos, Creating Culture: Profiles in the Study of Culture, London: Allen & Unwin.
Belington and et al. (1380 [2001 A.D]) Farhang va Jâmee-h (Persian Translation of Culture and Society), Translated by Faribâ Qarbdaftari, Tehran: Naŝr-e Qatre-h.
Cloward, A. (1969) “Illegitimate Means, Anomie, and Deviant Behavior”, in lewis A. Coser and B. Rosenberg, Sociological Theory: A Book Reading, London: Macmilan.
Cochran, W. (1963) Sampling Techniqves, NewYork: John wiley & Sons.
Dahrendorf, R. (1988) The Modern Social Conflict: An Essay on the Policies of Liberty, London: Weiden Feld and Nicolson.
Davis, Nanette J. and Clarice S. (1995) Social Control of Deviance: A Critical Perpective, New York: Mcgraw ltill.
Deman, A, F, Etal, (1993) “Correlate of Anomie in French Canaddian A Dolescents”, The Journal of Social Psychology, Vol. 133(2): 141-146.
Durkheim, E. (1343 [1964 A.D]) Qavâed va Raveŝ-e Jâmeeŝenâsi (Persian Translation of Rules and Methods of Sociology), Translated by Ali Mohammad Kârdân, Tehran: Enteŝârât-e Dâneŝgâh-e Tehran.
Durkheim, E. (1951) Suicide, A Study in Sociology, New York: the Free Press.
Giddens, A. (1373 [1994 A.D]) Jâmeeŝenâsi (Persian Translation of Sociology), Translated by M. Sabori, Tehran: Naŝr-e Ney.
Greetz, C. (1973) The Intrex Pretation of Cultures, New York: Prinston University press.
Gurr, T. (1970) Why Men Rebel, New Jersy: Prinston.
Kerlinger, F. (1374 [1995 A.D]) Mabâni-ye Pažoheŝi dar Olum-e Raftâri (Persian Translation of Research Principles in Behavioral Science), Translated by Hasan Pâŝâ Ŝarifi, Jaafar Najafi Zand, Tehran: Enteŝârât-e Avâ-ye Nor.
Koenig, R. (1976) “Anomie”, in W. Bernsdorf, Woerter Bunchder Sozidogie, Frank Furt: M: Fischer Taschen Buch Verlag.
Lafree, G. and Kriss A. D. (1966) “The Effect of Changes in Intracial Income Inequality and Educational Attainment on Changes in Arrest Rates for African American and Whites, 1957-1995”, American Tournal of Sociology, Vol. 61(-): 614-634.
Lautmann, R. (1971) Wert and Norm: Begr ffsanaly sen fueride soziologie, Okladen: Westdeutscher Verlag.
Masliw, H. A. (1977) Motivation and Personlichkeit, Olten: Walter.
Matsueda, R. (et.al) (1992) “The Prestige of Criminal and Conventional Occupations: A Subcultural Model of Criminal Activity”, American Sociological Review, Vol. 57(-): 752-770.
Merton, Robert. K. (1968) Social Theory and Social Structure, New York: The Free Press.
Moarefi, P. (1381 [2002 A.D]) Qânon Gorizi, Elal va Avâmel-e ân (Persian Translation of Law Aversion, Causes and its Factors, Naŝriye-h Vekâlat, Vol. - (5): 31-35.
Mohsen, M. (1368 [1989 A.D]) Jâmeeŝenâsi-ye Omomi (Persian Translation of Public Sociology), Tehran: Ketâbxâne-h Tahori.
Moidfar, S. (1380 [2001 A.D]) Nâbesâmâni-ye Ejtemâi yâ Sâzgâri-ye Orfi (Persian Translation of Social Anomie Conventional Consistency), Tehran: Naŝr-e Kalame-h.
Pedhazur, E. (1366 [1987 A.D]) Regression-e Čand Moteqayeri dar Pažoheŝ-e Raftâri (Persian Translation of Multiple Regression in Behavioral Research), Translated by Hasan Sarâii, Tehran: Naŝr-e Dâneŝgâhi.
Râd, F. (1382 [2003 A.D]) Jâmeeŝenâsi-ye Tose-h Farhangi (Persian Translation of Sociology of Cultural Development), Tehran: Enteŝârât-e Jânbaxŝ.
Rafipoor, F. (1372 [1993 A.D]) Sanjeŝ-e Gerâyeŝ-e Rostâiân Nesbat be-h Jahâd-e Sâzandegi (Persian Translation of Measurement of Trends Villagers to Jihad Sazandegi), Tehran: Markaz-e Tahqiqât-e Jahâd-e Sâzandegi.
Rafipoor, F. (1376 [1997 A.D]) Tose-h va Tazâd (Persian Translation of Development and Conflict), Tehran: Enteŝârât-e Dâneŝgâh-e Shahid Beheshti.
Rafipoor, F. (1378 [1999 A.D]) Anomie yâ Âŝoftegi-ye Ejtemâi (Persian Translation of Anomie or Social Turmoil), Tehran: Enteŝârât-e Sorouŝ.
Richards, M & Wblls, A. (2004) Impacts of Illegality & Barriers to Legality, Henduras: International Forestry Review.
Ritzer, G. (1374 [1995 A.D]) Nazariye-h-hâ-ye Jâmeešenâsi dar Dorân-e Moâser (Persian Translation of Contemporary Sociological Theory), Translated by Mohsen Solâsi, Tehran: Enteŝârât-e Elmi.
Rocher, G. (1367 [1988 A.D]) Konesŝe Ejtemâi (Persian Translation of Introduction. A Theoretical Perspective), Translated by Homâ Zanjâni Zâde-h, Maŝhad: Dâneŝgâh-e Ferdosi.
Roholamini, M. (1368 [1989 A.D]) Zamine-h-hâ-ye Farhangŝenâsi (Persian Translation of The Contexts of Culture Study), Tehran: Enteŝârât-e Attâr.
Sediq Uorai, G. (1374 [1995 A.D]) Jozve-h Mabâni-ye Jâmeeŝenâsi (Persian Translation of Booklet of Principles of sociology), Maŝhad: Dâneŝgâh-e Ferdosi.
Skidmoor, W. (1375 [1996 A.D]) Tafakor-e Nazari dar Jâmeeŝenâsi (Persian Translation of Theoretical Thinking in Sociology), Translated by Ali Mohammad Hâzeri, Saiid Moidfar, Tehran: Naŝr-e Tâbân.
Varjâvand, P. (1368 [1989 A.D]) Piŝraft va Tose-h bar Bonyâd-e Hoviyat-e Farhangi (Persian Translation of Progress Development on Cultural Identity), Tehran: Ŝerkat-e Sahâmi-ye Enteŝâr.
CAPTCHA Image