نویسنده

استادیار اندیشه سیاسی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

هدف این مقاله مطالعه تعامل فرهنگ با سایر مؤلفه‌های قدرت ملی است. در واقع این مقاله در پی پاسخ به این سئوال است که فرهنگ در تعامل با سایر مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی قدرت ملی از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه‌السلام در چه جایگاهی قرار گرفته و چه تعامل منطقی با سایر مؤلفه‌ها دارد؟ با تکیه بر روش تحلیل محتوای خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار باقی‌مانده از امیرالمؤمنین علیه‌السلام, چنین به نظر می‌رسد که حضرت در مدت زمامداری (الگوی حکومت جمهوری اسلامی ایران) به مؤلفه فرهنگ اولویت بیشتری می‌دادند و اولویت‌دهی ایشان به معنای توسعه و تعمیق مبانی نظری و ارزشی در مؤلفه‌های دیگر قدرت و اقتدار ملی بود؛ به‌طوری‌که رفتارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی امیرالمؤمنین در دوره زمامداری بر پایه عناصر خدامحوری، واقع‌بینی، حق‌مداری، کمال‌جویی و انسان‌محوری شکل، هویت و جهت می‌گرفت.

کلیدواژه‌ها

Alixâni, A. (1379 [2000 A.D]) Tose`h Siâsi az Didgâh-e Imâm Ali (Persian
Translation of Political Development from Imam Ali`s Perspective), Tehrân:
Sâzmân-e Tabliqât-e Eslâmi.
Avicennâ, H. (1375 [1997 A.D]) Alešârât va Altanbihât (Arabic Translation
of), Qom: Našrol Balâqe.
Bâbâ Zadeh, A. (1378 [1999 A.D]) Simây-e Hokoomati-e Emâm Ali (Persian
Translation of Imam Ali`s Governance), Qom: Entešârât-e Ansâriân.
Bâbâe, M. (1384 [2006 A.D]) Mabani Siyasat Esteratežik az Didgah-e Imâm
Ali (Persian Translation of the Principles of Imam Ali`s Political Strategy),
Tehrân: Imâm Hossein University.
Bâbâe, M. (1388 [2010 A.D]) Ramz-e Movafaqiat dar Tahqiq (Persian
Translation of The Secrets of Success in Research), Tehrân: Našr-e Fark-e
Bekr.
Davis, A. (1373 [1994 A.D]) Modiriat-e Farhang-e Sâzmâni (Persian
Translation of Organizational Culture Management), Translated by Majid
Mirsepâsi, Tehrân: Entešârât-e Morvârid.
Dehxodâ, A. (1379 [2000 A.D]) Loqat Nâmeh (Persian Translation of
Dictionary), Tehrân: Entešârât-e Danešgâh-e Tehrân.
Ebn Abel Hadid, A. (1367 [1988 A.D]) Šarh-e Nahjolbalâĝe (Persian
Translation of A Description to Sermons, Letters and Sayings of Imam Ali),
Qom: Našr-e Esmâeeliân.
Ebn Alasir, A. (1385 [2007 A.D]) Al Kâmel Fi Târix (Arabic Translation of
Kamâl in History), Beirut: Dâr Alsâr.
Efexâri, A. (1380 [2002 A.D]) Eqtedâr-e Melli (Persian Translation
of National Authority), Tehrân: Entešârât-e Sâzmân-e Aqidati Nirooy-e
Entezâmi.
Efexâri, A. (1380 [2002 A.D]) Rookard-e Dini dar Tahâjom-e Farhangi
(Persian Translation of Cultural Approach to Cultural Invasion), Tehrân: Našr-e
Entešâršât.
Hobbs, T. (1380 [2001 A.D]) Luvitân (Persian Translation of Levithan),
Translated by Hossein Baširieh, Tehrân: Našr-e Ney.
Hor Âmeli, M. (1403 [-]) Jahâdol Nafs (Persian Translation of The Self`s
Jihad), Tehrân: Entešârât-e Eslâmi.
Ibn Xaldoon, A. (1369 [1990 A.D]) Moqadameh-e Ibn Xaldoon (Persian
Translation of Ibn Xaldoon`s Introduction), Translated by Mohammad Parvin
Gonâbâdi, Tehrân: Entešârât-e Elmi va Farhangi.
Imam Ali, (1379 [2010 A.D]) Nahjolbalâĝe (Persian Translation of
Sermons, Letters and Sayings of Imam Ali), Translated by Mohammad Dašti,
Qom: Entešârât-e Talie` Noor.
Imâm Xomeini, R. (1368 [1989 A.D]) Sahifeh Noor (Persian Translation of
The Book of Lights), Tehrân: Moaseseh Tanzim va Našr-e Âsâr-e Emâm.
Imâm Xomeini, R. (1368 [1989 A.D]) Vasiat Nâmeh (Persian Translation of
Testament), Tehrân: Vezârat-e Farhang va Eršâd Eslâmi.
Jafari. M. (1362 [1983 A.D]) Šarh-e Nahjolbalâqe (Persian Translation of
A Description to Sermons, Letters and Sayings of Imam Ali), Tehrân: Daftar-e
Našr-e Farhang-e Eslâmi.
Jafari. M. (1373 [1994 A.D]) Farhang-e Peyro Pišro (Persian Translation
of The Precursor and Coherent Culture), Tehrân: Daftar-e Nasr-e Farhang-e
Eslâmi.
Jardaq, J. (1375 [1996 A.D]) Sedây-e Edâlat-e Ensâni (Persian Translation
of Human Justice Voice), Translated by Seyyed Hâdi Xosrošâhi, Tehrân:
Entešârât-e Xorram.
Kâzami, A. (1369 [1990 A.D]) Naqš-e Qodrat dar Jâme` va Ravâbet-e
Beinolmelal (Persian Translation of The Role of Power in Society and
International Relations), Tehrân: Qomes.
Kâzemi, A. (1387 [2009 A.D]) Ravâbet-e Beinolmelâl dar Teori va Amal
(Persian Translation of International Relations in Theory and Practice), Tehrân:
Qomes.
Koleini, M. (1379 [2000 A.D]) Osool-e Kâfi (Persian Translations of Kafi`s
Principles), Tehrân: Entešârât-e Osveh.
Lukes, S. (1372 [1993 A.D]) Qodrat (Persian Translation of Power: A Radical
View), Translaetd by Farhang Rajâee, Tehrân: Entešârât-e Pažoohešžoohâh
oloom-e Ensâni.
Majlesi, M. (1412 [ - ]) Bahârol Anvâr (Arabic Translation of The Pearls of
the Seas` Lights), Beirut: Dârol Rezâ.
Malekšâhi, H. (1367 [1988 A.D]) Tarjomeh Ešârât va Tanbihât (Persian
Translation of The Translations of Allusions), Tehrân: Sorooš.
Mašâyex Fereidouni, M. (1377 [1998 A.D]) Nazarât-e Siâsi dar
Nahjolbalâqeh (Persian Translation of Political Ideas in Sermons, Letters and
Sayings of Imam Ali), Tehrân: Bonyâd-e Nahjolbalâqeh.
Maškoor, M. (1367 1988]) Tarix-e Mazâheb-e Eslâmi (Persian Translation
of History of Islamic Denominations), Tehrân: Entešârât-e Ešrâqi.
Motahari, M. (1362 [1983 A.D]) Ketâb-e Ensân dar Qorân (Persian
Translation of Human in Quran), Tehrân: Sadrâ.
Motahari, M. (1362 [1983 A.D]) Osool-e Falsafeh va Raveš-e Reâlism
(Persian Translation of Principles of Philosophy and the Method of Realism),
Tehrân: Sadrâ.
Motahari, M. (1368 [1989 A.D]) Seyri dar Sirey-e Aemeh Athâr (Persian
Translation of A Passage to Behaviors of Imams), Tehrân: Sadrâ.
Motahari, M. (1369 [1990 A.D]) Hekmathâ va Andarzhâ (Persian Translation
of The Doctrines and Sermons), Tehrân: Sadrâ.
Nabavi, A. (1379 [2000 A.D]) Falsafehy-e Qodrat (Persian Translation of
The Philosophy of Power), Qom: Alhâhi.
Qorn
Rooznâmehây-e Keyhân, Tehrân, Irân ( Keyhan, Tehran and Iran
Newspapers).
Širâzi, S.M. (1368 [1989 A.D]) Šarh-e Asfarol Arbae`h (Persian Translation
of A Description to Four Expeditions), Translated by Abdollâh Javadi Âmoli,
Qom: Entešârât-e Mostafavi.
Sobhâni, J. (1362 [1983 A.D]) Mabâni Hokoomat-e Eslâmi (Persian
Translation of The Principles of Islamic Government), Esfahân: Entešârât-e
Amirolmomenin.
Spykman, N. J., (1973) America’s Strategy in World Politics, US: Yale
University.
Steghouse Max, L. (1374 [1996 A.D]) Siâsat, Farhang, Din (Persian
Translation of Politics, Culture and Religion), Translated by Bahâoddin
Xorramšâhi, Tehrân: Tarh-e No.
Tabari, M. (1362 [1984 A.D]) Tarix-e Tabari (Persian Translation of
Tabari`s History), Tehrân: Entešârât-e Asâtir.
Tabâtabâe`, M. (1363 [1984 A.D]) Tarjomeh Al Mizân (Persian Translation
of Translation of Al Mizan), Qom: Entešârât-e Modarresin.
Torâbi, M. (1341 [1953 A.D]) Jame`hšenâsi (Persian Translation of
Sociology), Tabriz: Entešârât-e Eqbâl.
CAPTCHA Image