نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران

چکیده

توسعه تکنولوژی‌های جدیدِ ارتباطی در سال‌های اخیر، به حدی رسیده است که برای به‌دست‌آوردن اطلاعات از سراسر دنیا، دیگر نیازی به سفری واقعی و حضور در محل احساس نمی‌شود. انسان در دنیای امروز، قادر است از درون خانه خود، با استفاده از امکانات فضای مجازی، در هر زمان که بخواهد، به مناطق دوردست سفر کند. گردشگری، در این اوضاع، دیگر وابسته به زمان و مکان و نیازمند برنامه‌ریزی مالی و زمانی خاص نیست. در این زمینه، دو سؤال مهم وجود دارد. اولاً، آیا گردشگری مجازی ممکن است جایگزین گردشگری واقعی شود و نیاز سفر واقعی را مرتفع کند؟ ثانیاً، آیا نوع شناختی که گردشگری مجازی تولید می‌کند، با نوع شناختی که در اثر حضور واقعی گردشگر در مکان ایجاد می‌شود، یکسان است؟ در این مقاله، برای پاسخ به این سؤال‌ها، ابتدا خصوصیات و ویژگی‌های گردشگری واقعی و گردشگری مجازی توضیح داده خواهد شد. محور اصلی این مقایسه، حضور در مکان خاص و حس تجربی مکان در گردشگری واقعی و گزینشی‌بودن خصوصیات مکان و اخذ اطلاعات بسته‌بندی‌شده در گردشگری مجازی است. نویسندگان این مقاله عقیده دارند که گرچه گردشگری مجازی قادر است اطلاعات بسیار وسیع‌تر و کامل‌تری از گردشگری واقعی در اختیار افراد قرار دهد، در عمل، فاقد حس حضور در مکان و تجربه زیسته است. به‌همین‌سبب، اولاً، نوع شناختی که به‌دست می‌دهد، دستکاری‌شده و غیرواقعی است. ثانیاً، این نوع گردشگری، صرفاً، نقش مکمل برای گردشگری واقعی دارد. آن گردشگری که از فضای مجازی آغاز شده و به فضای واقعی ختم شود، آثار و نتایج مثبت هر دو نوع را در عرصه شناخت دربرخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

Alvâni, M., Dehdašti Šâhrox, Z. (1373 [1994 A.D]) Osool va Mabâni-e Gardešgari
(Persian Translation of The Principles of Tourism), Tehrân: Entešârât-e Bonyâd-e
Mostazafân va Jânbâzân.
Âmeli, S. (1385 [2006 A.D]) “Dofazâee Šodan Korey-e Zamin va Tosee Vâqei- Majâzi:
Šâxeshây-e Karbari-e Arzyâbi-e Fazây-e Vebi-e Irân” (Persian Translation of Dual
Globalization of Erath and Virtual- Real Development), Majmooe Maqâlât-e
Noxostin Kârgâh Arzyâbi Fazây-e Majâzi-e Irâni, Edited by Saeed Rezâ Âmeli,
Tehrân: Šorây-e Âli-e Etelâresâni va Dânešgâh-e Tehrân.
Bell, D. (2001) An Introduction to Cyberculture, London and NewYork: Routledge.
Bordwell. D. (1385 [2006 A.D]) Revâyat dar Film-e Dâstâni (Persian Translation of
Narration in the Fiction Film), Translated by Seyyed Alaeddin Tabatabaei, Tehrân:
Entešârât-e Bonyâd-e Sinmâee Fârâbi.
Buhalis, D. & M.C. Licata (2002) “The Future E Tourism Intermediaries”, Tourism
Management, Vol. 23 (3): 207–220.
_____ (1386 [2007 A.D]) Gardešgari-e Elekteronik: Fanâvari-e Etelâât barây-e
Modiriat-e Râhbordi-e Gardešgari (Persian Translation of Tourism: Information
Technology for Strategic Tourism Management), Translated by Payâm Hanafizâdeh,
Mohammad Reza Jabbâri & Abdolkarim Šâdmehr, Tehrân: Entešârât-e
Pendârpârs.
_____ (2003) Etourism: Information Technology for Strategic Tourism Management,
England: Prentice Hall.
Cornfield, M. (2001) “Versioning Your Message”, Journal of Campaigns and Elections,
Vol. 39 (-): 3-12.
Cruzp-Nicra, C., D.J. Stadin, T.A. Dfanti, V. Kenyon & Hart, J.C. (1992) “The Cave;
Audio-Visual Experience Automatic Virtual Environment”, Communication of the
ACM, Vol.35 (6): 65-72.
Dewailly, J. & Verbek, M. (1999) “Introduction - Geography and Tourismification”,
Tourism Geographies, Vol. 1(1): 3-6.
Dutton, W. (1384 [2005 A.D]) Degargooni-e Ejtemâee dar Jâmee Etelââti (Persian
Translation of Social Transformation in the Information Society), Translated by
Mohmmad Tavakol and Ebrâhim Kâzemipour, Tehrân: Komisyoon Meli-e Yoonesko
va Dabirxâneh Šorây-e Âli-e Etelâ Resâni.
Dyson, E. (1993) “Interactivity Means Active Participation”, Computerworld, Vol.
27(50) :3-33.
Eco, U. (1987) Travel in Hyper – Reality, London: Picardo.
Fennell, D. (1385 [2006 A.D]) Moqadamei bar Tabiatgardi (Persian Translation of
Ecotourism: An Introduction), Translated by Jafar Olâdi Qâdikalâee, Mâzandarân:
Entešârât-e Dânešgâh-e Mâzandarân.
Fesenmaier, D. R., Werthner, H. & Wober, K. (2006) Destination Recommendation
Systems: Behavioural Foundations and Applications, London: CABI.
Gaskell, K. (2007) “Virtual Tourism Takes off in Second Life”, available at
Hobson, P. & Williams, P. (1995) “Virtual Reality: A New Horizon for the Tourism
Industry", Journal of Vacation Marketing, Vol. 1(2): 124-135.
http://www.news.com.au/travel/story/0,23483,21982063-5012740,00.html.
Jakkilinki, R., M. Georgievski, & Sh. Nalin (2007) “Connecting Destinations with
Ontology-Based e-Tourism Planner”, 14th annual conference of IFITT, the
International Federation for IT & Travel and Tourism, Ljubljana, Slovenia.
Kanellopoulos, D., Panagopoulos, A. & Psillakis, Z. (2004) “Multimedia Applications
in Tourism: the Case of Travel Plans”, Tourism Today, Vol. 4 (4):146-156.
Khanchouch, A. (2004) E-tourism: an Innovative Approach for the Small and Mediumsized
Tourism Enterprises (SMTE) in Tunisia, Institut Supérieur de Gestion de
Tunis, BESTMOD Laboratory.
Lepouras, G. & Vassilakis, C. (2004) “Virtual Museums for All: Employing Game
Technology for Edutainment”, Virtual Real, Vol. 8(2): 96–106.
Macpherson, C. & M. Keppell (1998) “Virtual Reality: What is the State of Play in
Education?”, Australian Journal of Educational Technology, Vol. 14 (1):160-174.
Maurer, E. (2003) Internet for the Retail Travel Industry, New York: Delmar
Learning.
Mirzoeff, N. (2000) An Introduction to Visual Culture, London: Routledge.
North Carolina virtual visits, http://www.itpi.dpi.state.nc.us/vvisits/default.
html2008/5/19, 8:30
Rezvâni, A. (1374 [1995 A.D]) Joğrâfiâ va Sanat-e Gardešgari (Persian Translation of
Geography and Tourism), Tehrân: Entešârât-e Payâm-e Nour.
Sheldon, P. (1997) Tourism Information Technology, New York: CAB International.
Smith, S.L.J. (2000) “How Far is Far Enough: Operationalizing the Concept of <Usual
Environment in Tourism Definitions”, Tourism Analysis, Vol. 4 (-): 137-144.
Suárez Álvarez, l. , A. María Díaz Martin & R.Vázquez Casielles (2007) “Relationship
Marketing and Information and Communication Technologies: Analysis of Retail
Travel Agencies”, Journal of Travel Research, Vol. 45(4): 453–463.
Tesone, V. (2005) Hospitality Information Systems and E-Commerce, New York:
Wiley.
Virtual visit [8] to Gijón (Spain), http://castor.edv.uniovi.es/~smi/v-tourism.
Virtual visits, http://alri.org/visits/vv.html.2008/5/18, 17:17.
Wang, Y., Q. R.Yu & Fesenmaier, D.R. (2002) “Defining the Virtual Tourist Community:
Implications for Tourism Marketing”, Tourism Management, Vol. 23 (4): 407–417.
Wilson, S. M. & C. Peterson (2002) “The Anthropology of Online Communities”,
Annu. Rev. Anthropology, Vol. 31 (1): 449–67.
Zhou, Z. (2004) E-Commerce and Information Technology in Hospitality and Tourism,
Canada: Thomson.
CAPTCHA Image