نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران

3 مربی دانشگاه هرمزگان

چکیده

این گفتار به بررسی بازنمایی جهان اسلام و خاصه ایران در رسانه‌های غربی می‌پردازد. مقاله می‌کوشد ریشه‌های این بازنمایی را در گفتمان شرق‌شناسانه بازجوید، گفتمانی که در آن غرب درباره شرق «دانش» تولید کرده و به واسطه آن استیلا و برتری خود بر «دیگرِ» خود را توجیه و ابقا کرده و مشروعیت بخشیده است. نویسندگان ابتدا به بحث پیرامون ماهیت و کارکرد بازنمایی پرداخته و سپس برخی وجوه و راهبردها در رویکرد رسانه‌ای غرب به جهان اسلام و ایران را وا می‌کاوند و برآنند تا پیوند آن‌ها با کارکردها و صورت‌بندی‌هایِ گفتمانی را روشن سازند. مقاله بر ضرورت پرداختن به این مسائل جهت ایجاد فضایی متوازن‌تر و معقول‌تر برای گفتگویی ثمربخش میان تمدن‌ها و ملت‌ها، تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

A Puzzling Raid (2008) The Economist, 64.
America Should Take a Chance and Make Barack Obama The Next Leader Of The Free
World (2008, November 1-7) The Economist, 15.
Ashcroft, B., and Ahluwalia, P. (1999) Edward Said: The Paradox of Identity, London:
Routledge.
Bricker, M. K. (2008) “The Right Stuff, TIME, 172, 16 Childs”, in P. and Williams, P.
(1997) An Introduction To Post-Colonial Theory, Essex: Essex Prentice Hall.
Fairclough, N. (1989/2001) Language and Power, Essex: Pearson Educational
Limited.
Gandhi, L. (1988) Postcolonial Theory: A Critical Introduction, Edinburgh: Edinburgh
University Press.
Hall, S. (Spring 1991) “Race, Culture and Communications: Looking Backward and
Forward at Cultural Studies”, Rethinking Marxism, Vol.5 (1): 10-18.
Heinrich, M., “IAEA Probe Stalls, Iran Slowly Boosts Atom Enrichment,” Reuters, 12
September 2008.
http://www.Truthdig.com/report/item/20080729_acts_of_war/
Hulme, P. (1986) Colonial Encounters, Europe and the Native Caribbean, 1492-1797,
London: Methuen.
Iran Said to Have Nuclear Fuel for one Weapon, (2008, November 20) New York
Times.
Israel Agrees to Free Two Killers, (2008, August 18) BBC NEWS.
Israel Spy’ Put to Death in Iran, (2008, November 22) BBC.
Loomba, A. (1998) Colonialism/Postcolonialism, London: Routledge.
Macfie, A. L. (2002) Orientalism, London: Longman.
Said, E. W. (1985) Orientalism, Harmondsworth: Penguin (Original Work Published
1978).
_________ (1993) Culture and Imperialism, London: Chato and Windus.
Sykes, H. (2008, September 5) “Iranian Women Battle the System”, BBC NEWS.
Vanden Brook, T., (2008, September 14) “U. S. Arsenal is Adding More Bunker Busters,
USA Today, 14.
Watson, N. J., (2005) Action Movie Arabs and the American Call to Endless War: The
Role of American Orientalism in Organizing the US “Response” to 9/11 Attacks,
Phd Dissertation, University of Massachusetts Amherst.
Zinn, H. (2001) A People’s History of the United States, 1492-Present, Essex: Pearson
Educational Limit.
CAPTCHA Image